Банкеръ Daily

Новини

Общо 569 512 хил. лв. са премии в общото застраховане периода януари-май

Общо 569 512 хил. лв. са премии в общото застраховане периода януари-май, а в животозастраховането те са 109 201 хил. лева. Това сочат данните от отчетите на застрахователите към края на май 2011 г. , обобщени и публикувани на страницата на Комисията за финансов надзор
Спрямо същия период на предходната година се отчита ръст от 0,4 % в общото застраховане и ръст от 17,7 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор се отчита ръст от 2,8 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, заемат автомобилните застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (41,5 %) и „Автокаско” (31,7 %) или общо 73,2 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял от 16,8 % от общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2010 г. се отчита при по-голяма част от застраховките, като най-голямо е то по: „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Злополука” и „Товари по време на превоз”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец май 2011 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 81 413 хил. лв. и формират 74,6 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 8,6 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 9 349 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по повечето видове застраховки, като най-голям е той по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд.
Брутният премиен приход към края на месец май 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 20 233 хил. лв., с което се наблюдава спад от 6,3 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 32,1 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 23,8 %.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по пакета „Стоматологични услуги” от 33,7 %. По останалите видове пакети се отчита спад, като най-висок е той по пакета „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” от 19,9 % на годишна база.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.05.2011 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 198 580 при 191 495 към края на май 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във