Банкеръ Daily

Новини

ОБЩО 438 300 ЛВ. ЗАДЕЛЯ СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СИ

От общата реализирана печалба за 2007 г., в размер на 487 хил. лв., 90%, или на 438 300 лв., да бъдат разпределени като дивидент, решиха акционерите на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ - София на 4 юни. Остатъкът от печалбата, в размер на 48 700 лв., ще се отнесе във фонд Резервен на дружеството. Брутният дивидент е равен на 1.994 лв. на акция, а право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 18 юни.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 16 юни.

Акционерите са приели доклада за дейността на дружеството и одитирания годишен финансов отчет за 2007 г., и са гласували за освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи за 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във