Банкеръ Daily

Новини

Общо 40 650 проверки е извършила Главна инспекция по труда през деветмесечието

Акцент в инспекционната дейност на Главна инспекция по труда през деветте месеца на годината са проверките за заплащане на труда, съобщиха от агенцията. След масовите проверки за спазване на трудовото и осигурителното законодателство от работодателите са изплатени на работниците и служителите десет милиона лева забавени трудови възнаграждения и дължими върху тях осигуровки.
Броят на общо извършените проверки през деветмесечието е 40 650 и отбелязва ръст от 59% в сравнение със същия период на миналата година. Инспектирани са 31 252 предприятия. Констатирани са 180 064 нарушения на трудовото законодателство, от които 112 030 са по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; 67 595 – по трудови правоотношения и 439 – по спазване на Закона за насърчаване на заетостта. Като първа мярка спряно нарушителите са дадени 176 243 задължителни за изпълнение предписания. Спрени от експлоатация са 740 машини, съоръжения и работни места. Административно – наказателна отговорност е потърсена от 8 819 работодатели и длъжностни лица, на които са съставени актове за установени административни нарушения. Сумата на глобите от влезлите в сила наказателни постановления е 4 018 070 лв., при 3 768 168 лв. през същия период на 2008 година.
Най – големи суми забавени трудови възнаграждения са изплатени от предприятия в икономически дейности „Строителство на сгради”, „Строителство на съоръжения”, „Специализирани строителни дейности” и „Събиране, пречистване и доставяне на води”. Най – голям брой нарушения при изплащането на трудовите възнаграждения са допуснати в отраслите „Търговия на дребно”, „Производство на текстил и изделия от текстил”, „Производство на машини и оборудване” и „Строителство” , като забавянето в изплащането варира от една година до един месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във