Банкеръ Daily

Новини

Общо 393.2 хил. са безработните през трето тримесечие

Коефициентът на безработица през третото тримесечие на 2012 г e 11.5 на сто. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ). През лицата без работа са били 393.2 хил., от които 231.5 хил. са мъже и 161.8 хил. - жени. В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на безработните се увеличава с 13.5%. Коефициентът на безработица се увеличава за същия период с 1.3 процентни пункта. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 1.7 процентни пункта, а при жените - с 0.7 процентни пункта, като достига съответно 12.7 и 10.1 на сто.


Продължително безработни (от една или повече години) са 221.7 хил., или 56.4% от всички безработни лица, като в сравнение с третото тримесечие на предходната година броят им се увеличава с 6.5 на сто. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.3 процентни пункта и достига 6.5% през третото тримесечие на т.г. - съответно 7.2% при мъжете и 5.7% при жените.


От всички безработни през третото тримесечие на 2012 г. 323.3 хил., или 82.2% са имали предишна заетост, като броят им се увеличава с 14.7% в сравнение със същото тримесечие на 2011 година. Безработните, търсещи първа работа, се увеличават с 8.3% и през третото тримесечие на 2012 г. достигат 70.0 хиляди.


Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 18.9% (20.4% за мъжете и 16.9% за жените) и нараства с 2.7 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2011 г., като увеличението е по-голямо при мъжете (с 4.2 процентни пункта) в сравнение с жените (0.7 процентни пункта).


Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.6%, или с 1.9 процентни пункта е по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2011 година.


Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 60.6%, като в сравнение със съответното тримесечие на предходната година се е увеличил с 0.8 процентни пункта.


Коефициентът на безработица е 11.5%, или с 1.3 процентни пункта е по-висок в сравнение със същия период на 2011 година.


Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 210.0 хил., или 13.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.


През третото тримесечие общият брой на заетите лица (на възраст 15 и повече навършени години) е 3 017.1 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 47.9 на сто. В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. броят на заетите намалява с 19.4 хил., но относителният им дял e с 0.2 процентни пункта по-висок. През периода трето тримесечие 2011 - трето тримесечие 2012 г. намаление на заетостта се наблюдава само при мъжете - броят на заетите мъже намалява с 1.6%, а относителният им дял от всички мъже на 15 и повече навършени години - с 0.2 процентни пункта. От всички заети лица през третото тримесечие на 2012 г. 1 584.6 хил. (52.5%) са мъже и 1 432.5 хил. (47.5%) са жени.


С висше образование са 840.1 хил., или 27.8% от всички заети лица, със средно - 1 836.0 хил. (60.9%), и с основно или по-ниско - 341.0 хил. (11.3%). В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. намаление се наблюдава както в броя на заетите лица с основно и по-ниско образование, така и на тези със средно образование.


От общия брой заети лица 3.5% (105.0 хил.) са работодатели, 7.5% (224.8 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.2% (2 660.7 хил.) - наети лица, и 0.9% (26.6 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 934.7 хил. (72.7%) работят в частния сектор, а 726.0 хил. (27.3%) - в обществения.


През третото тримесечие на 2012 г. в сектора на услугите работят 1 868.3 хил. (61.9%) от заетите лица, в индустрията - 933.9 хил. (31.0%), а в селското, горското и рибното стопанство - 215.0 хиляди (7.1%).


От заетите лица 2 978.4 хил. са на възраст до 64 навършени години. Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 60.6% - съответно 63.1% за мъжете и 58.0% за жените.


Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 40.3% - съответно 44.1% за мъжете и 36.1% за жените.


Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в стратегия bdquo;Европа 2020rdquo;) е 64.8% - с 0.4 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на предходната година. При жените този коефициент (61.9%) се увеличава с 0.9 процентни пункта, докато при мъжете (67.6%) намалява с 0.2 процентни пункта.


Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 492.5 хил., или 47.0% от населението в същата възрастова група, като в сравнение с третото тримесечие на 2011 г. се наблюдава увеличение на заетостта и на жените (с 3.0 проценти пункта), и на мъжете (с 1.1 проценти пункта) от тази възрастова група.

Facebook logo
Бъдете с нас и във