Банкеръ Daily

Новини

ОБ­ЩО 30 960 ЛИ­ЦА СА ПРО­МЕ­НИ­ЛИ СВОЯ ДОБ­РО­ВО­ЛЕН ПЕН­СИ­О­НЕН ФОНД ПРЕЗ ПЪР­ВО­ТО ПО­ЛУ­ГО­ДИЕ

Об­що 16 930 оси­гу­ре­ни ли­ца от по­да­ли­те за­яв­ле­ния през вто­ро­то три­ме­се­чие на 2006 г. са про­ме­ни­ли учас­ти­е­то си във фон­до­ве­те за до­пъл­ни­тел­но пен­си­он­но оси­гу­ря­ва­не, по­каз­ват дан­ни­те в от­че­та на Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор. В срав­не­ние с пър­во­то три­ме­се­чие на го­ди­на­та се наб­лю­да­ва уве­ли­че­ние с 4082 ли­ца, или 31.77 на сто. Об­щи­ят раз­мер на прех­вър­ле­ни­те сред­с­т­ва от един в друг съ­от­ве­тен фонд през вто­ро­то три­ме­се­чие на 2006 г. е 6290 хил. лв., ка­то се е уве­ли­чил в срав­не­ние с пър­во­то три­ме­се­чие с 1392 хил. лв., или с 28.43 на сто.
За пър­во­то по­лу­го­дие об­що 30 960 оси­гу­ре­ни ли­ца са се въз­пол­з­ва­ли от пра­во­то си да про­ме­нят учас­ти­е­то си във фон­до­ве­те за до­пъл­ни­тел­но пен­си­он­но оси­гу­ря­ва­не и да прех­вър­лят сред­с­т­ва от ин­ди­ви­ду­ал­ни­те си пар­ти­ди. Об­ща­та су­ма на прех­вър­ле­ни­те сред­с­т­ва от един в друг съ­от­ве­тен фонд от на­ча­ло­то на 2006 г. е 12 478 хил. ле­ва.
В срав­не­ние с пър­во­то по­лу­го­дие на 2005 г. е ре­гис­т­ри­ра­но на­ма­ле­ние с 32.28 на сто на ли­ца­та, про­ме­ни­ли учас­ти­е­то си, и на раз­ме­ра на прех­вър­ле­ни­те сред­с­т­ва с 22.04 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във