Банкеръ Daily

Новини

ОБЩО 1939 Т. БИОДИЗЕЛ СМЕ ПРОИЗВЕЛИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

Общо 1939 тона биодизел е произведен у нас през 2008 г., сочат предварителните данни на Министерството на икономиката и енергетиката, съобщиха от правителствения пресцентър. От тях 1898 т са употребени в страната, а 138 т са изнесени. Окончателната информация за потреблението на биогорива, бензини и дизелови горива ще бъде представена в енергийните баланси за м. г. на Националния статистически институт. Данните ще бъдат готови в края на 2009 г., е записано доклада на министър Петър Димитров за постигането на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и възобновяеви горива в транспорта през 2008 година.
Утвърдената в края на 2007 г. Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор за 2008-2020 г. предвижда до 2020 г. биогоривата да достигнат 10% от общото потребление в транспорта.
Заместването на горивата от нефтен произход с биогорива е една от възможностите за усвояване енергийния потенциал на възобновяемите енергийни източници в страната. Очаква се това да доведе до по-рационално използване на обработваемите земи, до оползотворяване на запустелите площи и устойчиво развитие на селското стопанство. Цялостният процес от отглеждането на енергийните суровини до дистрибуцията и потреблението на биогорива ще допринесе за нарастване на заетостта в икономически по-слабо развитите региона у нас.
По-широкото използване на биогорива от автомобилите е част от мерките за постигане на целите на Протокола от Киото. Увеличеното им потребление е един от инструментите, чрез които Общността ще намали консумацията на горива и енергия, а това ще гарантира сигурността на енергийните доставки в средносрочен и дългосрочен план.

Facebook logo
Бъдете с нас и във