Банкеръ Daily

Новини

Общо 110 асистенти на инспекторите по труда ще бъдат назначени в ГИТ по проект Подобряване контрола на труда

Сто и десет асистенти на инспекторите по труда ще бъдат назначени в Главната инспекция по труда в рамките на проект „ Подобряване контрола на труда по Договор за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013.
Проектът, на стойност 2 499 983 лв., е с продължителност 30 месеца и се осъществява с финансовата помощ на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнява се на територията на България и основната целева група са служителите на Главна инспекция по труда.
Общата цел е повишаване качеството на работа чрез реорганизация на дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда съобразно подходящи добри практики на други държави, членки на Европейския съюз.
Специфичните цели са насочени към постигане увеличаване на броя на проверките.; увеличаване на броя на обхванатите от контрола обекти; усъвършенстване на съществуващите процедури с цел осигуряване на допълнителен инспекторски ресурс за осъществяване на контрол на място в предприятията и повишаване разкриваемостта на допусканите нарушения на трудовото законодателство.
Броят на предприятията, отнесен към броя на лицата с инспекторски права, показва, че за да се усили контрола и да се гарантира неговата перманентност, е необходимо или да се увеличи броят на инспекторите, или да бъде осигурен допълнителен ресурс при запазване броя на инспекторите чрез освобождаването им от дейности, които не изискват инспекторски права.
Очаква се с реализацията на проекта този проблем да намери решение. За целта ще бъдат идентифицирани всички процедури в дейността на инспекторите и тези, за които не се изискват инспекторски правомощия. Дейностите, неизискващи инспекторски права, ще бъдат отделении и ще бъдат възложени на 110-те асистенти в инспекционната дейност във всички Инспекции по труда в страната. За тях ще бъдат разработени процедури, които определят техните дейности и компетенции и правилата за взаимодействие с инспекторите по труда. Ще бъде разработен профил за лицата, които ще изпълняват асистентски функции. След назначаването им за тях ще бъде организирано специализирано обучение.
Подпомагането на инспекторите от технически екипи се практикува в някои от институциите със сродна дейност в ЕС. .Натрупаният опит дава възможност за реализиране на подобна дейност и в българската Инспекция по труда, като се приложат най - подходящите практики от Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във