Банкеръ Daily

Новини

Общинският съвет в Севлиево обсъжда изпълнението на Плана за развитие 2007-2013 г. за 2010 година

Общинският съвет в Севлиево ще обсъди на редовно заседание годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. за 2010 година, както и междинна оценка за реализацията му. Ще се обсъди и отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Севлиево през 2010 година. На заседанието предстои да бъде приета програма за развитие на читалищната дейност.Сред предложенията, които ще бъдат разгледани, е план – прием на учениците в първи клас в училищата на територията на община Севлиево за учебната 2011/2012 г. Съветниците ще обсъдят отчет за състоянието на общинската собственост през 2010 г., както и списък на общинските жилище. Ще се иска съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани.Общинските съветници ще определят начина за гласуване на предстоящото общо събрание на акционерите на „Севлиевогаз 2000” АД от представителя на Общината. Очаква се да бъде утвърден списък на места и терени, определени за паркинги и паркоместа за отдаване под наем на юридически и физически лица, както и за хора с увреждания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във