Банкеръ Daily

Новини

Общинският съвет е приел бюджета на община Смолян за 2011 година


В изпълнение на чл.11, ал.7 от Закона за общинските бюджети, след обществено обсъждане и получени десетки предложения от граждани по едни или други проблеми, свързани с различни части на града и общината и въз основа на състоялата се дискусия в комисиите към Общинския съвет и по време на заседанието, Общинският съвет в Смолян е обсъдил и приел Бюджет 2011 година на общината. Информацията е от пресцентъра на общината. Проектът е съобразен с промените в нормативната уредба. Заради кризата и трудностите, които изпитва общината, бюджетът за тази година е рестриктивен, но дава устойчивост на общината.Приходите за финансиране на делегираните от държавата дейности възлизат на 15 945 771 лв., а от местни дейности се предвижда да достигнат 18 995 562 лева. В местните дейности са включени: собствени приходи – 16 828 800 лева; взаимоотношения с републиканския бюджет – 3 808 500 лева; преходен остатък в размер на 246 244 лева и операции с финансови активи – (-) 1 887 982 лева.Собствените приходи са данъчни и неданъчни. Характерното тук е, че и през тази година се запазва определеният размер на всички данъци и се определя размер на новия туристически данък, с който се облагат нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.Определените с чл. 10 от ЗДБРБ за 2011 г. трансфери за финансиране на местните дейности са обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища. Целевата субсидия за капиталови разходи за 2011 г. е в размер на 2 907 900 лева, в т. ч. 633 200 лева за изграждане и основен ремонт на общински пътища и 2 млн. лева за реконструкция и модернизация на ДТБО. Общата изравнителна субсидия през тази година е в размер на 437 500 лева . Средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища са 463 100 лева.Разпределението на разходите за делегирани държавни дейности по функции е както следва: Средствата за заплати и други плащания на общите държавни служби е в размер на 1 224 864 лева. В сферата на образованието, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, не се променят спрямо 2010 г. – 8 658 969 лева. Те са формирани от определени по единни разходни стандарти – 7 986 247 лева; от преходен остатък от 2010 г. – 6123 722 лева и от собствени приходи – 60 хил. лева. Със стандарта за 2011 г., средствата които се полагат на извънучилищните дейности са в размер на 51 646 лева и преходен остатък от 38 276 лева. Общо 18 щатни бройки ще бъдат финансирани в дейност Здравен кабинет в детските градини и училища.Във функция Здравеопазване ще бъдат изразходвани 581 837 лева. Общо 297 913 лева ще се изразходват за финансиране на 27 щатни бройки в дейност Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ. В дейност Социално осигуряване, подпомагане и грижи финансирането ще се извършва по единни разходни стандарти, определени с РМС № 715 от 1 октомври 2010 година. В община Смолян всички специализирани институции и социални услуги прилагат единни разходни стандарти за финансиране, с изключение на услугата Домашен социален патронаж. Тя се финансира от собствени финансови средства. Към нея се отнасят и пенсионерските клубове. Във функция Почивно дело, култура, религиозни дейности са одобрени 864 763 лева.За трудови възнаграждения на щатен и нещатен персонал в местните дейности са одобрени от Общинския съвет – 810 950 лева, за текущи ремонти и благоустрояване на населените места – 384 593 лева; за издръжка на услугите детска кухня и домашен социален патронаж – 115 хил. лева; за издръжка на приюта за безстопанствени кучета – 60 хил. лева; за намалението на картите за градския транспорт на пенсионери и ученици 150 хил. лева; за издръжка на клубовете на пенсионерите и инвалидите – 26 хил. лева.За дейност Чистота са планирани и одобрени средства в размер на 2.9 млн. лева.След активен и продължителен дебат, съпроводен с множество предложения и уточнения, общинските съветници гласуваха и приеха най-важния документ за нормално функциониране на общината – Бюджет 2011.

Facebook logo
Бъдете с нас и във