Банкеръ Daily

Новини

Община Искър работи по проект за изграждане на пречиствателна станция

Община Искър чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка търси фирма за оказване на подкрепа за организация и управление на проект Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - град Искър, включително осигуряване на подкрепа и техническо съдействие във връзка с изпълнението на всички дейности, свързани с ефективното, точно и качествено управление на проекта.
В рамките на настоящата обществена поръчка изпълнителят следва да извърши следните основни задачи:
- задача 1: Доразработване и/или актуализиране на всички необходими насоки, правила и процедури във връзка с управлението и изпълнението на проекти, включително по отношение на възлагане на обществени поръчки, мониторинг и докладване, верификации и разплащания и осчетоводяване на разходите, оценка на проекта, провеждане на мерки за информация и публичност, администриране и докладване на нередности;
- задача 2: Доразработване и/или актуализиране на съответните образци на документи, които общинската администрация следва да попълва и подготвя във връзка с прилагане на горецитираните правила и процедури;
- задача 3: Съдействие и подкрепа на екипа за управление на проекта при подготовка на документите във връзка с докладване на изпълнението на проекта;
- задача 4: Съдействие и подкрепа на екипа за управление на проекта при изпълнение на ежедневните дейности свързани с организацията и управлението на проекта;
- задача 5: Организиране и провеждане на необходимите обучения с оглед укрепване на капацитета на община Искър за управление и изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други външни донори.
Документация за участие може да се получи до 3 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във