Банкеръ Daily

Новини

Обществена поръчка от В и К Йовковци за доставка на канцеларски материали

Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД - Велико Търново чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка търси доставчик на канцеларски материали за нуждите на фирмата.
Доставката трябва да се извърши съгласно условията на възложителя, подробно описани в обявлението и документацията за участие в процедурата. Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки съобразно нуждите на В и К Йовковци ООД в съответствие с предложената оферта франко складовата база на възложителя, Централен склад - Велико Търново.
В техническата спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата, са посочени прогнозни количества и подробно са описани основните технически параметри и характеристики на необходимите на В и К Йовковци ООД канцеларски материали за едногодишен период за целия обем на поръчката, като посочените количества са ориентировъчни годишни потребности. Количествата на канцеларските материали по всяка доставка ще се определят според текущите писмени заявки на възложителя регулярно през срока на действие на договора. Изпълнението на поръчката е за срок от една календарна година, считано от датата на сключване на договора.
Всеки участник може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка само за изпълнение на целия обем от предмета на обществената поръчка и има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти.
Документация за участие може да се получи до 23 ноември 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във