Банкеръ Daily

Новини

Обножвяват мениджмънта на бутилиращата компания Девин

Извънредното общо събрание на акционерите на бутилиращата компания Девин АД - Девин (6D3) е насрочено за 16 ноември. То ще гласува по предложените промени в органите на управление и в устава на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождаването на Йоханес Аметщрайтер като член на съвета на директорите на дружеството, както и за освобождаването му от отговорност като такъв. Ще се обсъди и избирането на нови членове на борда, както и избирането на независими членове на съвета на директорите при условията на чл.116а от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Решенията по точки 1 - 4 от дневния ред ще бъдат приети, при условие, че Адвент Уотър (Люксембург) С.а.р.л. (Advent Water (Luxembourg) S.a.r.l.) придобие 13.475 млн. бр. акции от капитала на Девин АД, представляващи приблизително 75.316% от целия регистриран капитал, което следва да бъде удостоверено с представянето на съвета на директорите на Девин АД на депозитарна/и разписка/и за същия брой книжа, издадена/и от Централен депозитар АД на името на Адвент Уотър, както и при условие, че към датата на общото събрание лицата, предложени за членове, съответно за независими членове, отговарят на специалните условия за избор, предвидени в Търговския закон и в Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в Девин, както и на интернет страницата на Девин АД.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 1 декември на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 2 ноември.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Девин АД на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 29 октомври.
През септември мажоритарният собственик на Девин - Соравия груп Австрия, и инвестиционният фонд Адвент интернешънъл (Advent International) подписаха договор за покупко-продажбата на приблизително 75% от бутилиращата компания. Сделката оцени 100% от компанията на между 28 и 29 млн. евро, или около 3.17 лв. за акция. Тази оценка се базираше на обща стойност на предприятието в размер на 40 млн. евро, намалена с консолидирания нетен дълг на дружеството и коригирана в зависимост от оборотния капитал към края на септември. Точната цена ще бъде определена в периода между подписване на договора и неговото финализиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във