Банкеръ Daily

Новини

Облигационната емисия на Хелт енд уелнес ще се търгува на борсата

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Неофициален пазар на облигации, на емисия с ISIN код BG2100005094, издадена от Хелт енд уелнес АДСИЦ - София. Тя е в размер на 15 млн. евро, разпределени в 15 хил. броя с номинална стойност от 1000 евро всяка облигация. На емисията се присвоява борсов код: 4H8C.
Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на дружеството за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията корпоративни облигации на 19 октомври. Емисията е с фиксирана лихва в размер на 8.50% на годишна база и с 12-месечен период на лихвени плащания. Срокът на облигационния заем е пет години, считано от 17 март 2009 г. и дата на падеж - 17 март 2014 година.
Дружеството е учредено през август 2006 г. с неопределен срок. То е специализирано в инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във