Банкеръ Daily

Новини

Облигационерите на Пълдин Лайън Груп ще гласуват за преструктуриране на задълженията

ЕТ Вевас-Венка Филева, представлявано от собственика си Венка Костадинова Филева, в качеството му на представител на облигационерите по емисията с ISIN код: BG2100010086, свиква общо събрание на облигационерите на Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София (5P6A) на 15 ноември, съобщиха от БФБ-София. То ще трябва да даде съгласието си за преструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100010086, чрез предоговаряне на част от условията. Съгласно направените предложения лихвата по облигационния заем ще се изплати еднократно на падежа на главницата - 19 май 2012 година.
По втората точка ще се вземе решение за възлагане и упълномощаване на емитента Пълдин Лайън Груп АДСИЦ да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за гласуваната промяна по предходната точка от дневния ред на общото събрание, включително да извърши съответните вписвания в Централен депозитар АД.
При липса на кворум общото събрание облигационерите ще се проведе на 29 ноември.
Дружеството е учредено през октомври 2006 г. с неограничен срок на съществуване. то е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти, както и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във