Банкеръ Daily

Новини

Облигациите на Трансинвестмънт се доближиха до борсата

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Неофициален пазар на облигации, на емисия с ISIN код BG2100019095, издадена от Трансинвестмънт АДСИЦ - София. Тя е в размер на 4 млн. евро, разпределени 4000 броя облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка. Книжата ще се търгуват с борсов код: 6TRD.
Дружеството е учредено през август 2005 г. с неопределен срок на съществуване. Предметът му на дейност е свързан с инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа, в покупка, придобиване или управление на вземания и съвкупности, включително динамични съвкупности, от вземания по потребителски кредити, или вземания, възникнали в резултат от разплащане с кредитни карти, както и всяка друга дейност свързана с инвестирането във вземания или съвкупности от вземания и позволена съгласно приложимото законодателство.
До момента са издадени три емисии облигации от Трансинвестмънт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във