Банкеръ Daily

Новини

Облигациите на ФеърПлей Пропъртис са с право на лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София (6F3A), с ISIN код ndash; BG2100030068, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 8 август (сряда).


Самото плащане ще бъде на 15 август, като купонът е равен на шестмесечния EURIBOR плюс надбавка от 4% на годишна база.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 10 август.


Емисията е в размер на 4 млн. евро, разпределени в 4 000 броя обикновени, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка. Книжата са с плаващ лихвен процент в размер на 6-месечния Еuribor + 4%, но не по-малко от 6.75% на годишна база. Лихвените плащания са на всеки шест месеца. Срокът на облигационния заем е 60 месеца, с падеж на 15 август 2011 година.


Дружеството е учредено през юли 2004 година с неопределен срок на съществуване. То е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни кника, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем. лизинг или аренда и продажбата им.


Най-големият акционер в дружеството със специална инвестиционна цел е Феърплей Интернешънъл АД с дял от 64.58% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във