Банкеръ Daily

Новини

Облекчават се условията за допускане на кандидати до конкурсите за наземно обслужване на летищата

Облекчават се изискванията за получаване на лиценз за оператор по наземно обслужване, както и условията за допускане на кандидати до конкурс за наземно обслужване на летищата. Това предвижда одобреният от правителството проект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, който ще бъде предложен на Народното събрание за приемане. С промените се въвеждат разпоредбите на Директива 96/67/ЕО относно достъпа на пазара на наземни услуги на летищата в Общността.
Съгласно директивата, изискването кандидатът да притежава необходимата материална база и човешки ресурси за извършване на дейността още преди да е сигурен, че тя ще му бъде възложена, е рестриктивно. Промените определят като достатъчно условие за кандидатстване той да разполага с техниката въз основа на договор за наем или като я ползва на друго основание, както и да представи предварителни договори за персонала, който ще бъде нает за извършване на дейността.
Друга група изменения са продиктувани от необходимостта да се коригират текстовете, свързани с извършването на услугата самообслужване (когато въздушен превозвач сам извършва дейностите по наземно обслужване на летище). Предложената нова редакция цели постигане на съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз.
Прецизират се и текстовете по отношение разделянето на сметките при извършване на дейности по наземно обслужване. Съгласно директивата, когато управляващата летището организация, ползвателят на летището или доставчикът на наземно обслужване предоставят наземно обслужване, те следва строго да отделят сметките за техните дейности по наземно обслужване от сметките за другите дейности, в съответствие с актуалната търговска практика. Независим одитор, определен от държавата-членка, следва да проверява дали това се извършва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във