Банкеръ Daily

Новини

ОБЛАЦИОНЕРИТЕ ЗАДЪЛЖИХА БАЛКАНКАР-ЗАРЯ ДА УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА

На проведеното на 2 април, продължение от 26 март 2009 г., общо събрание на облигационерите на Балканкар-Заря АД - Павликени (4BUA) по емисия корпоративни облигации с ISIN code BG2100015077, свикано от банката-довереник по емисията ТБ Алианц Банк България АД, е взето решение в срок до 30 юни тази година да се свика общо събрание на акционерите на дружеството-емитент, което да гласува решение за увеличение на основния капитал на Балканкар-Заря АД с парични средства в размер не по-малък от 1 млн. лева. В срок до 15 декември 2009 г. да приключи фактическото изпълнение на процедурата по увеличение на основния капитал в изпълнение на решение на общото събрание на дружеството по предходното изречение.
Освен това дружеството-емитент се задължава да открие специална разплащателна сметка в евро при банката довереник, по която да постъпват парични средства с цел гарантиране на дължимо главнично плащане по облигационния заем на 22 декември 2009 година.
Дружеството-емитент трябва да предприеме всички необходими действия с цел стойността на финансовия показател Покритие на разходи за лихви към 30 септември 2009 г. да се подобри (нарастне) с не по-малко от 20% в сравнение на стойността на същия показател към 31 март 2009-а.
също така дружеството-емитент трябва да предприеме всички необходими действия с цел приходите му от продажби към 30 юни тази година да достигнат размер не по-малък от 4.400 млн. лв. на база официални финансови отчети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във