Банкеръ Daily

Новини

ОБЕДИНЯВАТ 5 ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДНИГ

5 енергийни предприятия ще бъдат обединени в „Български енергиен холдинг”, реши днес правителството, предаде репортер на БГНЕС. В него ще влизат Мини „Марица Изток”, ТЕЦ „Марица изток 2”, АЕЦ „Козлодуй”, НЕК и „Булгаргаз”.
Очаква се той да започне работа до края на годината. След консолидацията активите на холдинга ще бъдат 4 млрд. евро, с което той ще стане една от най-големите енергийни компании в региона. Прогнозираните годишни приходи от работата й са 1,8 млрд. евро.
На разширеното работно заседание на Политическия съвет на управляващата коалиция в Хисар на 9-10 февруари бе решено 5-те енергийни дружества да бъдат обединени. Консолидацията ще повиши конкурентоспособността им на регионалния и европейския пазар, ще увеличи ефективността и качеството на енергийните услуги, ще оптимизира разходите и управлението и ще осигури модерни механизми за привличане на инвестиции. На днешното правителствено заседание министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров представи пред членовете на кабинета холдинговия модел за преструктуриране и консолидация на енергийните дружества, чийто едноличен собственик на капитала ще е държавата. Концепцията е изготвена в сътрудничество с „Делойт България”, след процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на консултант. Държавата ще бъде 100% собственик от капитала на „Българския енергиен холдинг”. Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) ще запази мажоритарния дял (между 51-75%) от акциите на 5-те държавни енергийни предприятия, а миноритарните дялове (между 25-49%) ще се прехвърлят на новоучредената компания-майка. Целта на запазването на контролен пакет от МИЕ за определен период от време е максимално ограничаване на рисковете за дъщерните компании в преходния период на промяна в акционерното участие и управлението на групата. Цялостният модел за преструктуриране и консолидация включва 2 етапа: Създаване на финансов (стратегически) холдинг и вътрешно корпоративна подготовка за трансформация на ниво отделни дружества; Последващото му трансформиране в оперативен холдинг. Основна задача пред финансовия холдинг е прехвърляне на дейностите по корпоративното управление и надзор, несвойствени за МИЕ, към „Българския енергиен холдинг”. Това е свързано с назначаването на професионални мениджъри на ниво холдинг и въвеждане на пазарно ориентирана бизнес стратегия, прозрачни процеси за вземане на решения, управление и отчетност; планиране, провеждане и управление на процеса на трансформация на компаниите от групата, който обхваща управлението на финансите и инвестициите, производителността и ефективността на персонала и оперативната ефективност. Тази форма на управление ще подготви „Българския енергиен холдинг” за излизане на финансовите пазари – листване на местната и международните фондови борси и излизане на международните финансови пазари. Целта на преструктурирането и консолидацията е да се обособи съвкупност от икономически устойчиви и гъвкави бизнес единици, с адекватно пазарно поведение и функциониращи под единно финансово-стратегическо управление. Друго предимство на структурата е още по-голяма прозрачност на осъществяваните дейности, оптимизиране на разходите и управлението, увеличаване на приходите, при балансиране на интересите както на акционерите, така и на контролираните компании на базата на гъвкаво пазарно поведение, ефективност и конкурентна позиция. Обединението на енергийните предприятия ще повиши инвестиционния им по
тенциал, ще подобри кредитния им рейтинг и ще понижи разходите за набиране на капитал. Това ще създаде възможности за растеж, недостъпни за неинтегрирани и финансово слаби компании. Новите капиталовложения значително ще увеличат сигурността на снабдяването в страната и ще спомогнат за задоволяване на нарастващото търсене, в резултат на бързия растеж в страната и региона. Отварянето на европейския енергиен пазар и интеграцията на търговията с енергия предизвикаха значителни структурни промени в европейските енергийни компании, насочени към консолидиране на бизнеса чрез сливания, придобивания, имащи за цел хоризонтална и вертикална интеграция на естествено свързани дейности от един отрасъл. Тези процеси доведоха до създаването на мощни многофункционални групи от холдингов тип, в които предприятието-майка има функции, свързани със стратегическия и финансов мениджмънт, а оперативният се осъществява от специализирани дъщерни дружества на групата. Пример за подобен подход са динамично развиващите се енергийни концерни в цяла Европа – както мажоритарно държавни структури, така и частни компании. Международната практика показва, че неинтегрираните дружества, които оперират в отделни части от енергийната верига, нямат успех на либерализирания енергиен пазар. Поради това в дългосрочен план може да се наложи те да бъдат постепенно раздържавени или силно субсидирани, за да се справят с платежоспособността си

Facebook logo
Бъдете с нас и във