Банкеръ Daily

Новини

НЗОК ПРЕДЛАГАТ РЕГИОНАЛНИТЕ КАСИ ДА РАБОТЯТ С ДЕЛИГИРАНИ БЮДЖЕТИ

В рамките на разглеждането на Бюджета на НЗОК за 2008 г. НЗОК представи за обсъждане в парламентарните комисии по здравеопазване и по бюджет и финанси правила за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ, съобщиха от пресцентъра на НЗОК.
Системата за финансиране чрез делегиране на повече отговорности и правомощия на районните каси е в контекста на цялостната философия на финансова децентрализация. Това е част от политиката на Европейския съюз за предоставяне на повече самостоятелност на регионалните структури.
Делегираните бюджети ще се определят на Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) по правила, утвърдени от Управителния съвет на НЗОК. На всяка РЗОК ще се предоставя годишен първоначален общ бюджет за болнична медицинска помощ, разпределен по месеци. Той ще се определя в зависимост от броя на здравноосигурените лица, избрали личен лекар на територията на съответната РЗОК, както и от отчетените разходи за 2006 и 2007 г.
Годишната обща стойност на разходите за болнична медицинска помощ за всяка РЗОК ще се актуализира всяко тримесечие, като средствата за лечение на пациенти от дадена РЗОК се прехвърлят към друга РЗОК, на чиято територия е избрал пациентът да се лекува. РЗОК ще получават своевременно информация от Централно управление на НЗОК за лечението на пациентите в други райони. Стойностите на делегираните бюджети могат да бъдат надхвърляни с писмено мотивирано искане от директора на РЗОК, което да бъде одобрено от директора на НЗОК и от Управителния съвет. По тази причина НЗОК ще задели първоначален резерв в размер на 10 на сто от годишния бюджет за болнична помощ за периодичното (веднъж на тримесечие) актуализиране на прогнозното индикативно разпределение.
Всяка РЗОК ще определя бюджет за отделните изпълнители на болнична медицинска помощ. При кандидатстване за сключване на договор с РЗОК лечебните заведения ще заявяват прогнозен брой извършвани дейности по месеци, видове и регистрирани в РЦЗ легла от съответния вид. РЗОК ще съпоставя прогнозата с данните по касовото изпълнение на бюджета за 2006 и 2007 г. и по този начин ще определя бюджета на дадено лечебно заведение.
Този нов начин на работа ще даде повече свобода и възможност за гъвкави решения на местно ниво от страна на Районните каси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във