Банкеръ Daily

Новини

НОВ УС НА ЗДРАВ­НА­ТА КА­СА ЩЕ ПОД­ПИ­ШЕ РАМ­КО­ВИЯ ДО­ГО­ВОР

За­мес­т­ник фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър Ки­рил Ана­ни­ев се от­тег­ли от пред­се­да­тел­с­ко­то мяс­то в уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на На­ци­о­нал­на­та здрав­но­о­си­гу­ри­тел­на ка­са (НЗОК) и на не­го­во мяс­то бе из­б­ран за­мес­т­ник-ми­нис­тъ­рът на здра­ве­о­паз­ва­не­то д-р Емил Рай­нов. На 13 де­кем­в­ри Съб­ра­ни­е­то на пред­с­та­ви­те­ли­те на ка­са­та оп­ре­де­ли нов 9-чле­нен със­тав на УС, кой­то ще взе­ма най-важ­ни­те ре­ше­ния през след­ва­щи­те три го­ди­ни. Ос­вен д-р Рай­нов в не­го вли­зат още кар­ди­о­хи­рур­гът и бивш ди­рек­тор на НЗОК проф. Ген­чо На­чев, до­се­гаш­ни­ят за­мес­т­ник-ди­рек­тор на ка­са­та д-р Де­чо Де­чев, съ­вет­ни­кът в Ми­нис­тер­с­кия съ­вет Ка­лин Сла­вов, глав­ни­ят сек­ре­тар на Бъл­гар­с­кия съ­юз на час­т­ни­те пред­п­ри­е­ма­чи Въз­раж­да­не Ни­ко­лай Ни­ко­лов, кме­тът на Ста­ра За­го­ра д-р Ев­ге­ний Же­лев, на­чал­ни­кът на Дър­жав­но сък­ро­ви­ще в Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те Яна Па­льо­ва, бив­шия де­пу­тат от 39-ото На­род­но съб­ра­ние от НДСВ д-р Цве­тан Цен­ков и кон­фе­де­ра­тив­ни­ят сек­ре­тар на КТПод­к­ре­па д-р Ев­ге­ний Душ­ков.
Съб­ра­ни­е­то из­б­ра и Кон­т­ро­лен съ­вет, чий­то пред­се­да­тел ста­на Ма­рия Мур­ги­на - ди­рек­тор на На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те. Дру­ги­те чле­но­ве­те са Сев­да­лин Мав­ров - гла­вен сек­ре­тар на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет, Та­ня Ли­ло­ва - съ­вет­ник в МС, Ма­рин Пей­чев - пред­се­да­тел на здрав­на­та ко­ми­сия в Сдру­же­ни­е­то на об­щи­ни­те и кме­тът на Тър­го­ви­ще Ре­шат Мех­ме­дов.
Ли­де­рът на КНСБ д-р Же­ляз­ко Хрис­тов въз­му­тен на­пус­на об­що­то съб­ра­ние пре­ди края му. Раз­вих­ме иде­я­та за па­ри­тет­но пред­с­та­ви­тел­с­т­во в ор­га­ни­те на уп­рав­ле­ние и на кон­т­ро­ла от стра­на на дър­жа­ва­та, на об­щи­ни­те, на ра­бо­то­да­те­ли­те и на оси­гу­ре­ни­те - в рав­ни кво­ти, но ни­що от та­зи на­деж­да и ан­га­жи­мент на пре­ми­е­ра не се със­тоя. В уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на НЗОК учас­т­ва ве­че са­мо един член от пред­с­та­ви­те­ли­те на оси­гу­ре­ни­те, всич­ки дру­ги пред­с­тав­ля­ват дър­жа­ва­та. КНСБ ос­та­ва не в ро­ля­та на ко­рек­тив, а в ро­ля­та на ис­тин­с­ка опо­зи­ция, ко­мен­ти­ра д-р Хрис­тов.
Д-р Емил Рай­нов от­х­вър­ли об­ви­не­ни­я­та за пре­доп­ре­де­лен из­бор. И той, и ди­рек­то­рът на НЗОК д-р Иван Бу­ка­рев пот­вър­ди­ха, че пре­го­во­ри­те със със­лов­ни­те ор­га­ни­за­ции за На­ци­о­нал­ния рам­ков до­го­вор са към края си. Рам­ко­во­то спо­ра­зу­ме­ние ще бъ­де под­пи­са­но до дни и ня­ма да се стиг­не до ар­бит­раж от стра­на на На­род­но­то съб­ра­ние.
За­ко­нът за бю­дже­та на НЗОК за 2006-а бе при­ет от пар­ла­мен­та без прос­ло­ву­тия па­раг­раф 7, спо­ред кой­то тряб­ва­ше ба бъ­дат оп­ре­де­ле­ни обе­ми за дей­ност­та на вся­ка ед­на бол­ни­ца. За смет­ка на то­ва от ка­са­та се за­ка­ни­ха да за­си­лят кон­т­ро­ла за вся­ка ед­на кли­нич­на пъ­те­ка и ако се на­ло­жи, от сре­да­та на след­ва­ща­та го­ди­на це­ни­те на дей­нос­ти­те да бъ­дат на­ма­ле­ни.
Ге­ор­ги Ней­ков

Facebook logo
Бъдете с нас и във