Банкеръ Daily

Новини

Нов член влезе в мениджмънта на Булгари резерв пропъртис

Проведеното на 29 март на общо събрание на акционерите на Булгари резерв пропъртис АДСИЦ - София (1BG) е освободило Петър Стефанов Петров като член на съвета на директорите и е избрало Петя Тодорова Цветкова на негово място.
Останалите в оперативното управление на фонда са Красимира Стоянова Маринова - изпълнителен директор, Пламен Симеонов Кралев - председател на борда на директорите, и Росен Михайлов Михайлов - председател на борда на директорите.
Дружеството е учредено през март 2007 г. с неограничен срок на съществуване. То е специализирано в инвестиране на паричните средства набрани чрез издаване на ценни книжа , инвестиране в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление , отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Акционерният капитал, който е в размер на 650 хил. лв., е разпределен между Татяна Викториевна Крапивченко и Димитър Владимиров Илиев всеки с по 50% от книжата с право на глас.
Дружеството има лиценз за извършване на дейност от януари 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във