Банкеръ Daily

Новини

Нона Караджова откри сепарираща инсталация в Търговище

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова откри официално сепарираща инсталация, която е част от системата за третиране на битовите отпадъци на общините Търговище, Попово и Омуртаг. Обектът е разположен в промишлената зона на Търговище. На церемонията присъстваха кметове и общински съветници, депутати от региона, директори на РИОСВ, представители на фирми за отпадъци.
Инвестицията е на Екобулпак АД в размер на 3 млн. и 100 хил. лева. Капацитетът на инсталацията е 3 тона на час за разделно събрани отпадъци и 8 тона на час за твърд битов отпадък (годишен капацитет 60 000 тона). За обслужването й в началото ще бъдат открити 30 нови работни места, а при пълно натоварване се предвижда да достигнат 100 работни места. Съоръжението ще обслужва изцяло жълтите и зелените контейнери от системите за разделно събиране на Екобулпак, разположени в Търговище и региона. То ще спомогне за изпълнение на задълженията на общините от района за предварително третиране на битовите отпадъци преди тяхното депониране. Въвеждането на система за разделно събиране, както и предварителното третиране на отпадъците чрез сепарираща инсталация води до намаляване обема на депонирания отпадък до 60%, като по този начин по-малко се замърсява околната среда и в същото време се осигуряват суровини за българската преработвателна индустрия.
В 15 часа министър Нона Караджова ще направи официалното откриване на пречиствателната станция за отпадъчни води на град Попово заедно с кмета д-р Людмил Веселинов. На събитието ще присъства ръководителят на Представителството на ЕК в България Зинаида Златанова, председателят на Общинския съвет, областният управител, директорите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен и на Басейновата дирекция в Плевен.
Обектът е финансиран по Програма ИСПА на обща стойност почти 12 милиона евро (за строителство, строителен надзор и техническа помощ), от които 75% финансиране от ЕС и 25% национално финансиране. Към станцията са изградени 9 300 метра довеждащи канализационни колектори, които обслужват населението и индустрията на гр. Попово. Строител е австрийският консорциум Алпине Бау ГмбХ. Като част от въвеждането на пречиствателната станция в експлоатация изпълнителят е обучил персонала на “Водоснабдяване – Дунав” ЕООД Разград, който ще я експлоатира и поддържа. Тя ще обслужва населението на гр. Попово, което по прогнозни данни за периода до 2022 г. възлиза на около 37 720 еквивалент жители. С въвеждането й в експлоатация се подобрява състоянието на реките, вливащи се в басейните на р. Дунав и Черно море (каквато е р. Поповска), и се подобряват хигиенните и битовите условия за живот в града.

Facebook logo
Бъдете с нас и във