Банкеръ Daily

Новини

Нивото на безработица към края на април е 9.95%

Нивото на безработица към края на април е 9.95%. През предходния месец бюрата по труда отчитат нарастване на броя на обявените свободни работни места. Това съобщиха от Агенцията по заетостта. Входящият поток в бюрата по труда обхваща 37 542 безработни, с което регистрираните безработни стават общо 368 666 души. Устроени на работа през месеца са 21 385 лица. Продължава да намалява делът на освободените от работа в резултат на масови уволнения - 3.9% за април.
Новорегистрираните в бюрата по труда безработни са 35 693. Преобладават от секторите „услуги” - 59.2%, и „индустрия” – 23%. Голям е делът на новорегистрираните безработни лица и от сферите „държавно управление и отбрана” - 25.2%, „преработваща промишленост” - 16.1%, „търговия” - 15.1%, следват - „строителство” - с 6.1%, „туризъм” - с 3%, и „транспорт и съобщения” - с 2.7%.
На първичния пазар през април са заявени 13 829 места. По икономически дейности повече работни места са обявени в хотелиерството и ресторантьорството, в преработващата промишленост, строителството, търговията и др. Намаляват местата в аграрния сектор, държавното управление, здравеопазването и недвижимите имоти. Характерно за периода е увеличаване броя на сезонните работни места, които достигат 3 822.
Частният сектор е обявил в бюрата по труда 11 918 места . 9 994 обявени работни места в бюрата по труда са останали незаети през месеца, 96.4% от тях са първичния трудов пазар.
Породължават да нарастват местата обявени по програми за заетост - 3 684 за април.
Най-голям остава делът на местата по НП ”ОСПОЗ”- 79%. Заявени по програмата за април са 2 918 места.
По НП „АХУ” обявените свободни работни места са 108.
Намаляват безработните младежи до 29 г. и броят им за оприл е 7 583.
Броят на безработните над 50 години също пада и е 137 297 човека.
През целия месец стопанската конюнктура в страната отчита подобрение във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги., а общият показател на бизнес климата се покачва с 4.4 пункта в сравнение с март. За едно свободно работно място средно за страната през месеца се конкурират 16 безработни лица, при 19 за предходния месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във