Банкеръ Daily

Новини

Никром тръбна мебел иска от облигационерите си удължаване срока на емисията дългови книжа

Днес ТБ Обединена Българска Банка АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Никром тръбна мебел АД - Ловеч (A1AA), с ISIN код BG2100044069, свиква общо събрание на облигационерите.
То ще обсъди предложението за преструктуриране на задълженията по емисията дългови книжа чрез предоговаряне на част от условията по емисията и промяна на параметрите.
Първо ще се гласува за удължаване падежа на издадената емисия облигации до 20 март 2017 година.
В случай, че бъде взето решение по точка 1 ще се обсъди и начина и сроковете на погасяване на главницата като се предлага това да стане на равни вноски в размер на 250 хил. евро всяка, дължими на датите на лихвените плащания, считано от 20 юни 2011 г. до 20 март 2017 г. включително.
Ще се вземе решение и за промяна на лихвения процент по облигационния заем с ISIN BG2100044069, считано от 20 юни 2011 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 24 март на същото място и при същия дневен ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във