Банкеръ Daily

Новини

Никотиана БТ Холдинг ще гарантира изплащането на кредита на дъщерно дружество

Проведеното на 8 март общо събрание на акционерите на Никотиана БТ Холдинг АД - София (6N2) е упълномощило Управителния съвет на холдинга да учреди в полза на ТБ Алианц Банк България АД - София залог върху парично вземане на дружеството по открита на негово име депозитна сметка в банката в размер на 120 хил. евро с блокиране на сумата за обезпечаване вземанията на банката от Механика АД - Пещера.
Основанието за това решени е договор за револвиращ банков кредит (№ 35494/ 23.10.2009 г.), изменен и допълнен с анекси към него, за главница, лихви, неустойки, такси, комисиони и разноски, в т. ч. и за вземанията на банката при погасяване, последващо няколкократно усвояване на издължените средства, и удължаване на срока за усвояване в рамките на общия 60-месечен срок на издължаване.
Кредитът е в размер на 1.250 млн. евро, а срокът на погасяване е до 15 април 2012 година. Той може да бъде удължен за нов период, но за не повече от 60 месеца. Годишната лихва по заема е равна на сбора на шестмесечния LIBOR за евро и надбавка от 7 пункта, но не по-малко от 8.88 на сто.
Никотиана БТ Холдинг АД ще сключи договор за поръчителство с ТБ Обединена Българска Банка АД за обезпечаване нейните вземанията, произтичащи от сключен с Механика АД - Пещера договор за банков кредит от 27 февруари 2009 година. Поръчителят - Никотиана - БТ Холдинг АД, приема безусловно, че учреденото по цитирания по-горе договор за кредит обезпечение от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита до окончателното и пълно погасяване на всички задължения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във