Банкеръ Daily

Новини

НЕЗАВИСИМОСТ 40 ОТЧЕТЕ ПЕЧАЛБА ЗА ПОЛУГОДИЕТО

През второто тримесечие на тази година в Независимост 40 АД - Габрово няма промяна по отношение на основната му дейност, която е преустановена по решение на общото събрание на акционерите на 28 декември 2002 година. Това естествено оказа влияние върху размера и структурата на приходите и разходите.
Приходите за периода възлизат на 92 хил. лв., и са получени от наеми, от които от свързани лица са 73 хил. лева. И в бъдеще се очертава постоянна тенденцията наемите да формират основният дял в приходите на дружеството.
Разходите са свързани основно с управлението на фирмата - държавни такси към институции, поддръжка на база данни, ел. енергия и топлоенергия, телефони, с текущ ремонт на сградния фонд и инфраструктурата на района, като амортизациите на сградите са в най голям размер - 22 хил. лева. Делът на разходите за трудови възнаграждения е незначителен - 5 хил. лв.,тъй като няма голям персонал, обслужващ дружеството. Средствата, изразходвани за дейността, са в размер на 47 хил. лв. от началото на годината. Тези показатели оказват влияние върху финансовия резултат, който към края на полугодието е 45 хил. лв. счетоводна печалба, необложена с данъци. За сравнение, година по-рано положителният финансов резултат е бил 54 хил. лева.
Задълженията в края на периода са 58 хил. лв., колкото в края на 2008 г., и са по-малко от вземанията, които са 67 хил. лева. Фирмата има да взема от свързани предприятия (45 хил. лв.), от клиенти и доставчици (12 хил.) и от данъци за възстановяване (10 хил.). Дружеството има задължения към външни доставчици, извън икономическата група, свързани с ремонт на сграден фонд през декември 2008 г., в размер на 30 хил. лв., към свързани лица - 15 хил. лв., и други разходи: за ДДС - 2 хил. лв., за получени аванси - 10 хил. лв. и към персонала - 1000 лева. Оборотните парични средства през периода са насочвани към изплащане на задължения към бюджета - данък печалба - 7 хил. лв. и към доставки на услуги от 2008 г. и 2009 година.
Тъй като наемите се получават регулярно дружеството не е изправено пред особени рискове и несигурност.
На проведеното общо събрание на акционерите на 26 юни е взето решение да не се разпределят дивиденти за 2008 година.
Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебното решение е: производство на мебели и изделия от дървесина, търговия в страната и чужбина, транспортна дейност и други дейности.
Капиталът на дружеството е в размер на 52 570 лв., разпределен в 52 570 обикновенни, поименни акции по 1 лв. всяка. СТС Инвест холдинг АД - Габрово е мажоритарния собственик, който притежава 49 266 акции, представляващи 93.72 процента. За периода са придобити 1200 нови акции. Физически лица държат 3304 броя, или 6.28 на сто, като от членовете на мениджмънта Татяна Маринова Дикова е собственик на 759 бр. акции от дружеството.
Независимост 40 АД се ръководи от съвета на директорите в състав: Деян Вълков Тодоров - председател, Нели Вълкова Тодорова - изпълнителен директор и представляваща дружеството, и Татяна Маринова Дикова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във