Банкеръ Daily

Новини

Нетните приходи от продажби на продукция на Проучване и добив на нефт и газ са с 20.53% по-високи

Към 30 септември нетните приходи от продажби на продукция (суров нефт и природен газ) на Проучване и добив на нефт и газ АД съпоставени с деветмесечието на 2009 г. са нараснали с 20.53% до 15.805 млн. лв., показват данните от междинния финансов отчет за третото тримесечие. Като цяло общите постъпления от дейността се запазват на нивото от преди година. Разходите за оперативната дейност са свити с 3.205 млн. и към края на деветмесечието са 12.154 милиона. Отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които скачат с 1.341 млн. лв., и увеличават финансовите разходи до 2.286 млн. при 845 хил. преди година. И в крайна сметка финансовият резултат към края септември след облагане с данъци намалява и е печалба в размер на 6.848 млн. при 6.950 млн. лв. за същия период на миналата година.
През 2010 г. дружеството продължава основната си дейност, свързана с експлоатация на находища за добив на нефт и природен газ съобразно издадените 12 броя концесии. Съгласно сключените договори за концесия и на база реализираните количества суров нефт и природен газ дружеството заплаща концесионно възнаграждение за всяко шестмесечие.
Дружеството продължава и дейността си по търсене и проучване на нефт и газ съгласно сключените договори за предоставяне на права за търсене и проучване в Блок Шабла, разположен в северната част на българския черноморски шелф и Блок 1-4 Каварна, българска суша.
С решение от 30 март 2010 г. на Министерския съвет, Проучване и добив на нефт и газ АД е получило разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в Блок 1-12 Кнежа с размер 1348.45 кв. километра. На 21 юни на основание полученото разрешение дружеството е сключило договор за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в Блок 1-12 Кнежа, българска суша с министъра на икономиката, енергетиката и туризма за срок от пет години.
Акциите са притежание на над 480 акционери - физически и юридически лица, като с най-голям дял са Химипорт Груп ЕАД (49.84%) и Интер Ръбър Хеми ЕООД (2197%). Малки пакети държат и други компании от групата Химимпорт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във