Банкеръ Daily

Новини

Негативно влияние върху приходите на София хотел Балкан ще оказва конкуренцията

През първото тримесечие София хотел Балкан АД отчете приходи общо в размер на 3.461 млн. лева. Те са разпределени по следния начин: приходи, реализирани от нощувки (1.753 млн.), приходи от дейност Хранене (10.299 млн.), приходи от наеми (666 хил.) и други финансови приходи (12 хил.). Водещата роля на постъпленията е от нощувки, следвани от приходите от отдел Хранене и след това от приходите от наеми.
Общата сума на разходите е 4.162 млн. лв., в т.ч. разходи за дейността - 3.349 млн. и финасови разходи - 813 хил. лева. Като цяло обема на изхарчените пари бележи спад спрямо същия период на предходната година. Към 31 март миналата година те са били 4.431 млн. срещу 4.162 млн. през 2010-а. В отчетното тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година, спад бележат финансовите разходи с 370 хил. лева. Преди година те са били 1.183 млн. лева. Това е резултат от погасване промяната в лихвените проценти и по-конкретно в спада на нивата на тримесечния EURIBOR.
Финансовият резултат на туристическото дружеството към края на март е загуба в размер на 89 хил. лева.
За периода януари-март активите и пасивите на дружеството по балансова стойност възлизат на 35.043 млн. лв. при наличност към 31 декември 2009-я от 35.477 млн. лева. В актива на баланса, след инвестицията в дъщерното предприятие Метропол Палас ДОО, в размер на 55.886 млн. лв., дълготрайните активи са тези, които имат най-висок дял. В пасива на баланса са посочени усвоените кредити по договори за банков кредит и овърдрафт с Юробанк EFG България, както и с EFG Банк Люксембург.
София хотел Балкан има сключен договор за франчайз със Старууд, както и договори за управление и техническа помощ с Интернешънъл Лоджинг ъф България АД и Юропиън Хотел Ентърпрайзис АД.
Дружеството прогнозира през 2010 г. да продължи политиката си насочена към задържане на пазарния дял чрез поддържане на високо качество на предлагания продукт и гъвката ценова политика. С цел намаляване на влиянието на конкуренцията и установяване на балансирана пазарна стратегия ще продължи разработването на нови пазарни ниши и други дейности, търсенето на нови клиенти и ориентиране към още по-голям брой пазарни сегменти. По този начин ще се търси възможност за запазване на съществувашия обем бизнес въпреки тенденциите, появили се още в края на 2008 г. за значително намаляване на бизнес пътуванията на част от корпоративните клиенти на хотела.
Негативно влияние върху приходите от дейността оказа и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на петзвездните хотели. Фактор, оказващ влияние, е и бързото навлизане на нови четири звездни хотели, които привличат част от клиентите. С цел минимизиране на този риск компанията работи в посока на разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт. Успоредно с това се проучват пазарни ниши и други дейности, водещи до обновление на продукта и повишаване качеството на предлаганите услуги.
Друг риск, пред който е изправено дружеството е този от промени в паричните потоци и справедливите стойности в резултат на промяна на лихвените нива. Тъй като то няма значителни лихвоносни активи, приходите му и оперативните парични потоци са до голяма степен независими от промените на пазарните лихвени нива. Лихвеният риск възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти го излагат на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Този риск зависи изцяло от движенията на финансовия пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във