Банкеръ Daily

Новини

Наредба регламентира реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

прие Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Министерски съвет прие Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения (ЗМГО). С документа правно се регламентира процедурата по разглеждане на опозиции срещу заявки за регистрации на марки по ЗМГО и се гарантира прозрачност на действията на Патентното ведомство в тази област.
В проекта е разписана възможността опозицията да бъде подадена чрез представител, както и начинът на водене на кореспонденцията по производството по опозиция. Уредено е съдържанието на опозицията като детайлно са посочени изискванията, които трябва да се спазят от опонента при различните видове основания, на които се базира опозицията. Това ще доведе до съкращаване на времето, необходимо за разглеждане на спора по същество. Подробно е описана процедурата, през която преминава опозицията след установяване на нейната допустимост и формална редовност. Уредени са още правата и задълженията на органа в Патентното ведомство, който разглежда опозицията, както и на страните по спора (опонент и заявител на марка). Етапите на процедурата, правните последици от действията на страните и видовете решения, които могат да бъдат постановени, са точно и подробно дефинирани.
Специално внимание е обърнато на възможността страните да сключат споразумение помежду си, тъй като те най-добре познават пазара и могат да преценят доколко съществуването на две идентични или сходни марки, регистрирани за идентични или сходни стоки или услуги, би могло да обърка потребителя и да го въведе в заблуждение относно действителния произход на стоката или услугата. Чрез постигането на споразумение, страните по опозиция ще решат спора си без да е необходима намесата на ведомството. Наредбата разглежда и хипотезата при липсата на споразумение, което включва действия по размяна на писмени становища и доказателства между страните по основателността на опозицията, възможността за ограничаване на обхвата на заявката, както и спиране на производството по опозицията (служебно или по искане на страните) в изрично предвидени случаи.
В преходните и заключителни разпоредби е посочено, че Наредбата ще се прилага и по отношение на заявки за регистрация на марки, които не са публикувани към 10 март 2011 година, когато влизат в сила промените в ЗМГО, регламентиращи производството по опозицията. Съгласно ЗМГО, всички заявки, публикувани в Официалния бюлетин на Патентното ведомство до посочената дата, ще се разглеждат по стария ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във