Банкеръ Daily

Новини

НАП-София увеличава служителите си за събиране на просрочени публични вземания

Териториалната дирекция на Национална агенция за приходите в София обявява конкурс за избор на пет щатни бройки от длъжността Публичен изпълнител в дирекция Събиране, отдел Управление на дългове, съобщиха от приходната агенция.
От кандидатите се очаква да имат висше образование, бакалавър, но не се изисква професионален опит. Те ще се явят на тест за установяване на професионални знания и умения, който ще включва въпроси от областта на процесуалното и материалното данъчно и осигурително законодателство (Закон за Националната агенция за приходите, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Кодекс за социално осигуряване, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за административните нарушения и наказания, Търговския закон, Административно- процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Закон за държавния служител, Закон за администрацията) и интервю-събеседване.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в десетдневен срок от публикуване на обявлението в сградата на ТД на НАП в София.
От публичния изпълнител в отдел Управление на дългове се организира и осъществява процеса преди образуване на изпълнително дело по обезпечаване и събиране на просрочени публични вземания. Уведомява по подходящ начин лицата с просрочени публични задължения за размера и способите за неговото погасяване. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 475 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във