Банкеръ Daily

Новини

НАЙ-МОДЕРНИЯТ ПОЗИТРОНЕН ТОМОГРАФ В ЕВРОПА ЩЕ РАБОТИ В УМБАЛ ,,СВ. МАРИНА”- ВАРНА

Позитронно Емисионата Томография (РЕТ) е отдавна утвърден метод с изключително широко приложение в съвременната онкология, рутинно прилагащ се и превърнал се в основен диагностичен метод при някой от най-широко разпространените онкологични заболявания. Класическите РЕТ скенери дават изцяло функционална информация за биохимичните процеси в организма и в зависимост от използвания радиофармацевтик представят метаболитната активност, конкретни биохимични процеси и изобразяване на рецептори и рецепторни системи на молекулно ниво. От използванитеза РЕТ радиофармацевтици с най-широко приложение е 18F-FDG- дезоксиглюкоза, белязана с радиоактивен флуор. Голямото предимство пред чисто морфологичните образни изследвания като кампютърна томография и магнитен резонанс е именно оценяване на функцията и метаболизма, което позволява много ранна диагноза преди проявата на анатомичните изменения в даден орган или лезия. Липсата на морфологичен образ при чистите РЕТ скенери е изцяло преодолян при комбинираните с компютърна томография апарати РЕТ/СТ
Това е комбиниран образен метод съчетаващ нуклеарно-медицинско изследване – позитронно-емисионна томография и рентгеново изследване - компютърна томография. Като краен резултат се визуализират три образа – функционален(РЕТ), морфологичен (СТ) и софтуерно генериран трети образ, наречен слят, съчетаващ функционалните и морфологични образи. Получените образи са триизмерни и могат до бъдат на отделни сегменти или на цялото тяло. Върхов момент в технологията на РЕТ/СТ е въвеждането на технологията “Time of Flight” – Време на полет, която дава възможност за генериране на изключително качествени РЕТ образи и значително подобрява чувствителността на метода. Съвременните хибридни апарати РЕТ/СТ по литературни данни значително превъзхождат по отношение на чувствителност и специфичност както РЕТ, така и компютърната томография и ядрено-магнитния резонанс.
Индикациите за РЕТ/СТ са основно в онкологията и в по-малка степен в кардиологията и неврологията. Превъзходството на метода пред всички останали при редица онкологични заболявания е толкова голямо, че той заляга в препоръките за диагностика и проследяване скоро след въвеждането му в клиничната практика. Основни индикации за РЕТ/СТ в онкологията са първична диагноза на някои онкологични заболявания- при известни лезии за преценка на тяхната злокачественост, стадиране и рестадиране- преценка степента на разпространение на известен окологичен проблем преди и след терапия, търсене на рецидиви от известен онкологичен проблем, преценка ефекта от провежданото лечение , търсене на първичното туморно огнище при пациенти с изявени метастази, планиране на лъчетерапията.
Най-чести индикации са карцинома на белия дроб,главата и шията, хранопровода, дебелото черво и ректума, лимфомите, малигнения меланом. С по-прецизирано приложение по отношение подбора на пациенти методиката се използва и при карцином на млечната жлеза, яйчници, карцином на шииката на матката, щитовидната жлеза, панкреаса, тестисите и др.
Литературните данни дават голямо предимство на метода пред всички останали в диагнозата и диференциалната диагноза на онкологичните заболявания предвид факта, че стадирането и рестадирането , извършено с РЕТ/СТ води до промяна в терапевтичния режим на пациента при немалка част от пациентите, с това и избягване на ненужни и неефективни оперативни интервенции, или обратно – вкарване на пациента от «неоперабилен» неоперабилен стадии в стадии, индициран за оперативно лечение. Най-съществено е предимството пред морфологичните методи по отношение на стадирането на лимфните възли и търсенето на далечни метастази, които са и остновни фактори за определяне клиничния стадии на пациента и терапевтичната стратегия.
Огромен е потенциала на метода и при подбора и проследяването на онкологични пациенти на химиотерапия. Ранното отчитане на ефекта от прилаганата химиотерапия (на ниво биохимични и функционални промени, още преди да се позитивират морфологичните критерии за отговор към лечението) е фактор за преоценка на прилаганите медикаменти и избягването на такива с нисък или никакъв ефект, което освен медицински има и съществен фармако-икономически ефект. Неслучайно все по-често се прилага и оценка на метаболитния отговор, наред с класическите класификации на терапевтичния отговор, базирани изцяло на анатомични показатели. Този подход е изцяло в полза на подобряване на терапевтичната стратегия и контрол на терапията при онкологичните пациенти. Не на последно място методът е предпочитан при планиране на лъчетерапията, предвид факта, че отграничава виталната туморна тъкан и представя реалния туморен обем-обект на лъчелечението- нещо извън възможностите на морфологичните изследвания. Това до голяма степен спестява олъчването на некротични, фиброзни и девитализилани части на тумора, прецизиране на полета на олъчване, а оттам и намаляване дозата на здравите тъкани и съответно инвалидизацията на пациента. Проследяването на така третираните пациенти със същата методика дава допълнителна диференциално-диагностична информация за последващите процеси на мястото на лъчетерапията и правилното рестадиране на пациента в зони, представляващи предизвикателство за класическите методи на проследяване.
Възможностите за ранна функционална и метаболитна диагноза на туморните процеси в голяма степен стеснява кръга на неясните от гледна точка на морфологични образи случай и значително намалява кръга от пациенти, при които се предприема изчаквателно поведение с цел уточняване на лезиите на база тяхната прогресия. Това води до по-ранна и адекватна диагноза от една страна, спестяване на разходи за лечение на напреднали стадии на онкологични заболявания, подобряване качеството на живот на онкологично болните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във