Банкеръ Daily

Новини

Над 50% от всички приходи на Булленд Инвестмънтс са от наеми на неземеделски имоти

През първото тримесечие на 2011 г. инвестиционната дейност на Булленд инвестмънтс АДСИЦ - София (5BD) се осъществяваше в две основни направления - инвестиции в земеделски земи и инвестиции в неземеделски имоти.
При подбора на земеделските земи за покупка или продажба, водеща цел за фонда е била постиганете на по-голяма концентрация на притежаваните земи в рамките на едно землище, за сметка на землища, в които фондът има слабо присъствие. Другата важна дейност е покупката на парцели в землища с развити арендни отношения. В резултат на това към 31 март дружеството притежава общо 19 692 дка земеделски земи, използвани за земеделско производство, които са оценени на 6 157 739 лева.
През първото тримесечие на 2011 г. фондът не е придобивал недвижими имоти - неземеделски земи.
Към 31 март общо 82% от притежаваните от Булленд Инвестмънтс земеделски земи са отдадени под наем или аренда на земеделски производители, а за други 5% се водят преговори по отдаването им. Другите застроени от фирмата обекти за отдадени под наем.
Основната част от приходите на дружеството за първото тримесечие на 2011 г. са от наеми на притежаваните неземеделски имоти, общо в размер на 148 332 лева. Тези приходи нарастват спрямо същия период на миналата година с 50.4 процента.
Приходите от лихви са 54 369 лева. Получените лихви от притежавани държавни ценни книжа и лихвите по депозити са общо в размер на 30 021 лева, а приходите от лихви по договори за финансов лизинг са за 24 348 лева. Приходите от продажби на инвестиционни имоти - земеделски земи, са 61 824 лева.
Общият размер на приходите на дружеството към края на март е 266 739 лева, като нараства спрямо същия период на миналата година с 72.5 на сто
Общият размер на разходите на дружеството е 106 123 лева, и се увеличава минимално спрямо същия период миналата година с 3.2 на сто
Най-значителни са разходите за материали и външни услуги в размер на 78 322 лева, които включват основно възнаграждението на обслужващото дружество за първото тримесечие на 2011 г., а разходите за възнаграждения и осигуровки на ръководството на дружеството са в размер на 16 043 лева.
Финансовият резултат към 31 март е печалба в размер на 160 616 лева и нараства спрямо същия период на миналата година с 209.6%, или повече от три пъти.
Мениджърите предлагат на общото събрание да вземе решение за разпределение на печалбата за 2010 г. и част от неразпределената печалба от минали години. Според проекта на решение за дивиденти се заделя сума в размер на 872 198.56 лева, или по 0.067 лева брутен дивидент на акция. Сумата в размер на 872 198.56 лева представлява 90.3% от преобразувания съгласно чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ финансов резултат, от който минимум 90% задължително подлежи на разпределение за дивиденти.
За тантиеми на членовете на Съвета на директорите се разпределя сума в размер на 19 307.68 лв., която представлява 2% от преобразувания съгласно чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ финансов резултат.
В общата сума подлежаща на разпределение за дивиденти и тантиеми в размер на 891 506.24 лв. се включва: счетоводната печалба за 2010 г. в размер на 728 980 лева, която изцяло се разпределя за дивиденти, и 162 526.24 лева от натрупаната неразпределена печалба от минали години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във