Банкеръ Daily

Новини

Националната ветеринарномедицинска служба се преобразува в Българска агенция по безопасност на храните

Правителството реши да преобразува Националната ветеринарномедицинска служба в Българска агенция по безопасност на храните.
Дейностите на Националната служба по зърното и фуражите и Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи (ЦЛОЗЗПФ) , свързана с фуражите, преминават към новата стурктура.
Дейността на областните дирекции „Земеделие, свързана с контрола на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци също преминава към Българската агенция по безопасност на храните, както и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве към Министерството на здравеопазването, свързана с контрола върху храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води.
Проектът на Закон за Българската агенция по безопасност на храните предвижда Българската агенция по безопасност на храните да е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз.
Българската агенция по безопасност на храните ще осъществява официален контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специалните закони, по отношение на изискванията към фитосанитарното състояние на растенията и растителните продукти, продуктите за растителна защита и торовете; ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях; страничните животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека; фуражите; суровините и храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води; материали и предмети, предназначени за контакт с храни; съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.
За извършване на тези дейности от Българската агенция по безопасност на храните се предвижда да се събират такси съгласно тарифа, приета с Постановление на Министерския съвет.
Българската агенция по безопасност на храните ще се състои от Централно управление, 28 областни дирекции по безопасност на храните, специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност и Център за оценка на риска.
Агенцията ще се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който ще се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните. Същият ще се подпомага от трима заместник-изпълнителни директори.
Законопроектът предвижда Центърът за оценка на риска да е самостоятелно юридическо лице в структурата на Агенцията, третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.
Центърът за оценка на риска ще извършва независима научна оценка на риска по отношение на безопасността на храните, здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманно отношение към тях, добавки в храните и фуражите, генетичномодифицирани организми, диетични продукти, хранене и алергени, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни вещества, биологични опасности, замърсители, здраве на растенията и растителна защита.
Органи на управление на центъра ще са директорът и Управителният съвет. Към директора ще се създаде Консултативен съвет от 15 постоянни членове, който ще предоставя научни становища на директора в изпълнение на фикциите на центъра.
С цел гарантиране независимост при извършване на оценка на риска директорът на центъра ще се назначава и освобождава със заповед на министър­-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.
Предвижда се Законът за Българската агенция по безопасност на храните да влезе в сила от 1 януари 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във