Банкеръ Daily

Новини

На 1 март 2003 г. е създадена Комисията за финансов надзор

На 1 март 2003 г. е създадена Комисията за финансов надзор на България.
Комисията за финансов надзор на България е специализиран държавен орган за регулиране и контролиране на финансовата система, който е независим от изпълнителната власт и за своята дейност се отчита пред Народното събрание.
Създадена е на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор с цел да изпълнява функциите на съществуващите дотогава Държавна комисия по ценните книжа, Държавна агенция за осигурителен надзор и Агенция за застрахователен надзор.
Комисията осъществява финансов надзор върху дейността: на регулираните пазари на ценни книжа; на Централния депозитар; на инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества; на физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации; на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа; на застрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти съгласно Кодекса за застраховането на здравноосигурителните дружества съгласно Закона за здравното осигуряване; на дружествата за допълнително социално осигуряване и на управляваните от тях фондове съгласно Кодекса за социално осигуряване.
Комисията се от пет члена: председател, трима заместник-председатели , които оглавяват вътрешно обособените в Комисията три основни управления: Надзор на инвестиционната дейност, Застрахователен надзор и Осигурителен надзор, и един член..
Стоян Мавродиев е председател на Комисията за финансов надзор, избран на 16 юни 2010 г. с 6-годишен мандат.
Димана Ранкова е заместник-председател на КФН, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, избрана е от Народното събрание на 15 юли 2010 г. с 5-годишен мандат. Борислав Богоев е заместник-председател на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор, избран е от Народното събрание на 15 юли 2010 г. с 3-годишен мандат. Ангел Джалъзов е заместник-председател на КФН, ръководещ управление Осигурителен надзор.
Антония Гинева е член на КФН , избрана е от Народното събрание на 15 юли 2010 г. с 3-годишен мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във