Банкеръ Daily

Новини

МС ПРИЕ РАЗХОДИТЕ НА ОП ОКОЛНА СРЕДА

Министерският съвет прие детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния и от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Това съобщиха от Правителствената информационна служба. Тяхното регламентиране ще допринесе за правилното изразходване и отчитане на средствата в рамките на програмата, както и за избягването на непризнаване на разходи от страна на Европейската комисия и извършването на финансови корекции.
За да са допустими разходите, извършени по ОП „Околна среда”, те трябва да отговарят на 13 изисквания, между които: да попадат в обхвата на съфинансиране от Кохезионния фонд на ЕС; да са извършени от изпълнител в съответствие с действащото национално законодателство; да са извършени от бенефициент, определен към съответната приоритетна ос на Оперативната програма; да са извършени и платени през периода за допустимост на разходите; да не са финансирани по друг проект, програма или друга схема, финансирана от публични средства, средства от националния бюджет и/или бюджета на Европейските общности и др.
Постановлението регламентира още периода на допустимост на разходите, документите, удостоверяващи допустимите за финансиране разходи, категориите допустими разходи и условията за допустимост на всяка категория разход, както и категориите недопустими разходи и правилата, свързани с третирането на приходи, за проекти, които генерират приходи по смисъла на чл. 55 от Регламент 1083/2006.
Допустими са разходите за услуги, извършени от архитекти, инженери, консултанти, пряко свързани с подготовката, оценката на съответствието и/или изпълнението на проект, за строителен надзор, за проектиране, за осигуряване на информация и публичност на Оперативната програма, за организацията и провеждането на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативната програма, за осигуряване на техническото оборудване на управлението и мониторинга на ОП и др.
Като недопустими са записани разходите за закупуване на оборудване „втора употреба”, за амортизационни отчисления, за лизинг, за режийни разходи на бенефициента, за гаранции от банки и други финансови институции, за глоби, финансови санкции, разходи за разрешаване на спорове и съдебни разходи, за покупка на недвижим имот, обременен с вещни и облигационни тежести и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във