Банкеръ Daily

Новини

МС ПОДГОТВИ 7 СПОРАЗУМЕНИЯ СЪС САЩ ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ БАЗИ У НАС

Министерският съвет одобри проектите на седем споразумения, свързани с прилагането на междуправителственото споразумение със САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Документът беше подписан от вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин и държавният секретар Кондолиза Райс при посещението в България на президента Джордж Буш на 28 април 2006 г.
Споразуменията по прилагане са относно: Съвместната комисия; операции и планиране на учения; сигурността; действия с недвижимо имущество и управление на недвижима собственост; процедури по искове; освобождаване от данъци и данъчни облекчения; митнически процедури. Съвместната комисия провежда консултации и дава указания по въпроси, свързани с прилагането на рамковия договор. Тя ще бъде съпредседателствана от представители на двете страни и решенията ще бъдат вземани с консенсус. Съвместната комисия ще създаде процедури за работа и помощни органи и ще определя честотата на заседанията си. Предвидено е по нейно решение да бъдат създавани подкомитети по различни въпроси, свързани с изпълнението на рамковия договор. Проектът на споразумение по прилагане относно операции и планиране на учения урежда въпросите относно определяне на командните и функционалните връзки, провеждане на подготовката на Сухопътните войски и ВВС, управление на комуникациите и честотния спектър, свързани с
изпълнението на рамковия договор. Изпълнението на споразумението се координира и контролира от Съвместната комисия. Като основни принципи на взаимодействие между българските и американските командири са определени сътрудничеството и взаимните консултации при използване на договорените обекти и съоръжения. Записано е, че командването на обектите и съоръженията е българско, а американските командири осъществяват командна власт по отношение на американските сили и тяхното оборудване. По отношение на извършваните учения на българска територия е предвидено американската страна да предоставя в определени срокове план, който да бъде одобряван от българската страна. Чрез споразумението по прилагане относно сигурността се регламентират задълженията на страните по създаване на условия за сигурност в рамките на договорените съоръжения и обекти и за придвижване на Силите на САЩ. Военната полиция на Силите на САЩ ще предприема мерки спрямо членовете на Силите на САЩ за поддържане на реда
и дисциплината. Българският и американският командир ще разработват съвместно план за действие при извънредни ситуации, както и планове за оценка и гарантиране на подходящото ниво на сигурност на ключова инфраструктура. Органите по сигурността на двете страни си сътрудничат и при провеждането на проучвания на лицата във връзка с изпълнение на договори и трудови правоотношения със Силите на САЩ. Уточнено е, че Силите на САЩ, след съгласуване с българските власти, ще наемат цивилна охрана, лицензирана от компетентните български власти, за гарантиране сигурността на своите военни самолети, кораби и имущество. По отношение действия с недвижимо имущество и управление на недвижима собственост, проектът на споразумение по прилагане предвижда Силите на САЩ да разработват проекти и да извършват строителство в съответствие с българското законодателство и стандарти, както и да развиват и поддържат за своя сметка генерални планове за договорените съоръжения и обекти. Българските и амер
иканските въоръжени сили съвместно ще развиват инфраструктурата в договорените обекти и съоръжения. Проектоспоразумението регламентира и въпросите по разходите за дейности в обектите за съвместно ползване. Силите на САЩ ще заплащат използваните от тях битови услуги, както и присъединителните такси към дружествата доставчици. Общите разходи страните ще си поделят съобразно ползването.
Целта на проекта на споразумение по прилагане относно процедури по искове е да регламентират отношенията между двете страни, свързани с отговорността за щети, причинени от американските въоръжени сили на територията на Република България. Договорено е, че уреждането на претенции ще се осъществява съгласно българското материално и процесуално законодателство. Посочени са формалните изисквания за предявяване на претенции от трети страни, като адресат, форма, необходима информация и др. Съгласно проекта, изплатените от Министерството на отбраната обезщетения на пострадалите лица подлежат на възстановяване от американска страна. Проектът на споразумение по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения предвижда доставките за нуждите на Силите на САЩ, установени на територията на България, да бъдат освободени от данъци, като се прилагат основните разпоредби на Регламент 31/96 на ЕО. На личния състав и членовете на техните семейства ще се възстановява заплатеният Д
ДС при покупката на стоки, чрез определено от американска страна оторизирано лице. Проектът на споразумение по прилагане относно митническите процедури урежда въпросите относно митническия контрол и митническото оформяне при внасяне и изнасяне на стоки за лични и официални нужди, като предвижда те да се осъществяват съгласно българското и европейското митническо законодателство. С друго решение правителството одобри проект на споразумение между отбранителните ведомства на България и Йордания за сътрудничество в областта на отбраната. То ще се осъществява в секторите отбранителна политика и политика за сигурност; мироопазващи и хуманитарни операции; организация, структура и управление на въоръжените сили и др. Предвиден е 10-годишен срок на действие, като са посочени механизми за неговото продължаване и прекратяване

Facebook logo
Бъдете с нас и във