Банкеръ Daily

Новини

МС ИЗПЪЛНЯВА МЕРКИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ

Правителството стриктно изпълнява мерките от Националната програма за реформи на България за 2007-2009 г. Тя бе приета в началото на март т. г. и представена пред Европейската комисия. Това съобщиха от Правителствената информационна служба. На заседанието си днес министрите разгледаха доклад за напредъка по изпълнението на заложените мерки и действия. В него се отчита степента на постигане на целите от Лисабонската стратегия. От 1 януари 2007 г., с присъединяването си към Европейския съюз, България участва в механизма на наблюдение и отчитане прилагането на стратегията.
От предвидените 64 мерки и действия до 2009 г. в процес на реализация са 45. През следващите месеци предстои да бъдат стартирани още 11 мерки, за 4 е взето решение, една е приложена, а 3 са напълно изпълнени.
В момента, например, се реализират мерките за подобряване обслужването на ГКПП чрез въвеждането на системата „единен фиш”, на системите за управление на качеството в администрациите и принципа „едно гише”, електронното правителство и интегриране на електронните услуги на администрациите към централния портал на електронното правителство. Работи се по модернизиране на инфраструктурата по най-важните направления от европейско и национално значение, изграждане и развитие на енергийната инфраструктура, създаване на офиси за технологичен трансфер и т. н.
Взето е решение за увеличаване на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии, за увеличаване на максималния осигурителен доход и др.
Заложените в Националната програма за реформи на България до 2009 г. средносрочни цели са устойчив растеж на БВП от 6% годишно и заетост от 61 на сто. Програмата, чието мото е “За по-висок растеж и повече работни места”, е продължение на Предприсъединителната икономическа програма на страната ни с фокус върху структурните реформи, насочени към постигане на целите, заложени в Лисабонската стратегия. Това е първият оперативен документ, който конкретизира от една страна стратегическите насоки на Общността, а от друга страна – приоритетите в Управленската програма на българското правителство. Тя систематизира усилията на държавната администрация, неправителствения сектор и социалните партньори за реформиране на българската икономика с цел постигане на високи и устойчиви темпове на икономически растеж и заетост. В нея са очертани и свързаните с изпълнението на средносрочната рамка мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал, подобряване на инфраструктурата, бизнес средата и т. н.

Facebook logo
Бъдете с нас и във