Банкеръ Daily

Новини

МРРБ обяви конкурс за изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на р. Mарица в Димитровград

Дирекция Европейски инфраструктурни проекти към Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви открита процедура по Закона за обществените поръчки за изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на река Mарица в Димитровград.
Основните дейности, които следва да извърши избраният изпълнител ще бъдат в кварталите Черноконево, Марийно, Вулкан, Изток 1 и 2. Те включват довършване на започнати и невъведени в експлоатация строително монтажни работи от предишния изпълнител на обекта. В кв. Черноконево трябва да се доизгради битово-фекална канализационна мрежа и съоръженията към нея, включително сградни канализационни отклонения. Предвижда се още изграждане на дъждовна канализация, доизграждане и оборудване на изградена в груб строеж помпена станция (вкл. SCADA), почистване и облицоване на открит канал за заустване на дъждовната канализация.
В кварталите Марийно, Вулкан, Изток 1 и 2 трябва да се доизгради смесената канализационна мрежа (главни и второстепенни клонове), и съоръженията към нея, включително сградни канализационни отклонения. Изпълнителят трябва да доизгради и оборудва помпената станция(ПС) в кв. Марийно. Предвижда се още изграждане и оборудване на помпената станция в кв. Изток (и двете ПС, изграждане на две преминавания (в кварталите Мариино и Изток ) над р. Марица. Изпълнителят трябва да доизгради довеждащия колектор към ПС „Изток”, да почисти съществуващата смесена канализационна мрежа, обследване, подготовка на проект за рехабилитация и изпълнение на необходимата рехабилитация (подмяна на тръбите с нови от същия или друг диаметър) в размер на минимум 40 % от обследваната мрежа. Извършеното обследване от предишния изпълнител е на 70 % от мрежата. За всички квартали изпълнителят ще трябва да подготви и въведе в експлоатация изградената от него канализационна мрежа и съоръженията към нея, както и изградените към момента на обявяване на обществената поръчка мрежи и съоръжения, които не са преминали 72-часови проби и не са въведени в експлоатация. Предвиден е срок за съобщаване на дефекти от 180 календарни дни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във