Банкеръ Daily

Новини

МОСВ РАЗПРЕДЕЛИ ПАРИТЕ ОТ БЮДЖЕТНИЯ ИЗЛИШЪК

Със 100-те милиона лева, които МОСВ получи от бюджетния излишък, ще бъдат финансирани дейности за изграждане на екомрежата НАТУРА 2000 у нас, инфраструктура за води и отпадъци в общините и за оборудване на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
За целево финансиране на дейностите по изграждане на НАТУРА 2000 се отпускат 991 225 лв.
Средствата са необходими на Регионалните инспекции по околна среда и води и дирекциите на Националните паркове за изпълнение на дейности за актуализиране на териториалния обхват и границите на защитените зони, по данни от Картата на възстановената собственост, за изготвяне на опис на имотите с техните площи и на координатен регистър на границите на защитените зони.

8 500 000 лв. се отпускат за осигуряване на консумативи, химикали, лабораторно оборудване и обзавеждане и други дълготрайни активи за регионалните лаборатории на ИАОС.

Предвижда се да бъдат купени преносим високочувствителен радиометър за измерване на тритий и въглерод-14 във въздух и води с автономно и мрежово захранване, пробовземни устройства към стационарните системи за аерозолни проби за радиационен контрол; консумативи за атомно-абсорбционни спектрометри; резервни части и консумативи за анализаторите за контрол на качеството на въздуха и за емисионен контрол на газови потоци и др.

90 508 775 лв. се отпускат за екологични инвестиционни обекти в областта на водите и отпадъците за общините.

Средствата ще бъдат използвани за разплащане по сключени договори за проекти, одобрени с решение на Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Ще се финансират вече извършени дейности по тези проекти, актувани и одобрени от контролните органи на ПУДООС.

С 10 472 279 лв. ще бъдат финансирани пречиствателни станции за отпадни води; с 48 309 940 лв. - канализации; с 19 101 943 лв. - малки водоснабдителни обекти и 12 624 612 лв. - депа за битови отпадъци.

Законосъобразното изразходване на тези средства ще се контролира от звената, изпълняващи функциите на инвеститорски контрол към ПУДООС, съвместно с регионалните структури на МОСВ, уточняват от пресцентъра на министерството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във