Банкеръ Daily

Новини

Министерството на икономиката разработва анализ на състоянието на туристическите информационни центрове в България

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (Старо наименование: Министерство на икономиката и енергетиката) чрез открит конкурс по НВМОП избира фирма за изработване на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Анализ на състоянието на туристическите информационни центрове (ТИЦ) в България и създаване на предпоставки за тяхното развитие като национална мрежа посредством разработването на единни насоки и предложения за тяхното регламентиране.
Втората позиция от обществената поръчка включва изработване на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Разработване на стратегия за бранд на дестинация България, на продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт.
От изпълнителя се очаква за изработи документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проучване на нагласите на туристическите предприятия, разработване на предложения за национални системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие, и тяхното популяризиране.
Проектите са одобрени и се осъществяват от МИЕТ в качеството му на конкретен бенефициент, съгласно Рамково споразумение по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, операция 3.3.: Национален туристически маркетинг, схема: BG161PO001/3.3-01/2008 Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване.
Документация за участие може да се получи до 6 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във