Банкеръ Daily

Новини

Министерството на финансите пусна в обръщение нова бенчмаркова облигация

Министерството на финансите проведе първия за годината аукцион за продажба на нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани и платими в евро. Номиналната стойност на предложеното количество на аукциона за продажба беше 25 млн. евро и предстои преотваряне на емисията. Тя представлява нов бенчмарков инструмент в средносрочния сегмент на дълговата крива.
Търсенето на аукциона превиши предлагането близо пет пъти, като първичните дилъри заявиха поръчки за около 119 млн. евро. Постигнатият коефициент на покритие, който индикира инвеститорският интерес, е 4.75. Това е най-високият коефициент на покритие, постиган на проведените от началото на годината аукциони. Беше отчетен висок интерес от страна на всички първичните дилъри на ДЦК, които подадоха висок брой поръчки както за своя сметка, така за сметка на техни клиенти. Наблюдава се засилен интерес и от страна на институционалните инвеститори, като пенсионни фондове, застрахователни дружества, договорни фондове и други.
Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на аукциона е 4.16%. Текущата доходност на приеманите като безрискови бенчмаркови германски бундесбондове със сходен матуритет е около 2.60%, като надбавката спрямо тях на емитираните ДЦК е около 1.5 процентни пункта и е под стойността на рисковата премия на страната, измерена чрез показателя credit default swap.
Среднопретеглената доходност на всички 119 млн. евро заявени поръчки е 4.30%, което е под текущата доходност на деноминираните в евро и със сходен остатъчен матуритет еврооблигации на Унгария (Baa3/BBB-/BBB), Литва (Baa1/BBB/BBB) и Турция (Ba2/BB/BB+).
Заявеният отново висок интерес към проведения аукцион е показателен за доверието на инвеститорите към провежданата от правителството благоразумна фискална политика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във