Банкеръ Daily

Новини

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПУБЛИКУВА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЛЪГ ДО 2011 ГОДИНА

Основната цел на управлението на държавния дълг до 2011 г. е осигуряване на необходимите ресурси за финансиране на бюджета и рефинансиране на дълга при минимално възможна цена, като се хеджират финансовите рискове и се отчита развитието на вътрешния капиталов пазар в контекста на финансовата система. Това е записано в Стратегията за управление на държавния дълг за 2009-2011 година, публикувана на Интернет страницата на Министерство на финансите.
Стратегията очертава намеренията на правителството по управлението на държавния дълг в средносрочен аспект. Тя отразява разбирането, че управлението на държавния дълг трябва да се осъществява при отчитане на влиянието му върху държавния бюджет, платежния баланс, финансовата система и капиталовия пазар в страната. Дълговата политика е разгледана като процес, тясно обвързан и пряко зависим от средата, свързана с поддържане на макроикономическа и фискална стабилност, в т.ч. и доверие в системата на паричен съвет.
Предвижда се в следващите три години увеличаването на размера на държавния дълг да бъде контролирано и в разумни граници, при запазване на съотношение дълг/БВП до 25% в средносрочен план. Сред приоритетите е ограничаване на разходите за обслужване на дълга, както и осигуряване на стабилни източници за финансиране на бюджета и рефинансиране на държавния дълг. Обект на задълбочен анализ ще бъде възможното емитиране на ценни книжа на международните капиталови пазари с цел преструктуриране на погасителния план на държавния дълг и намаляване на влиянието на дълга в предстоящите правителствени разходи, което ще облекчи бюджета. Усилията ще бъдат насочени и към по-нататъшно развитие на вътрешния пазар на ДЦК чрез осигуряване на достатъчно разнообразие от видове книжа. Ще продължи утвърдената практика на координация и взаимна информираност между Министерството на финансите, БНБ и Комисията за финансов надзор в контекста на глобалната финансова криза, както и на взаимоотношенията с Евростат и рейтинговите агенции.
Стратегията за управление на държавния дълг за 2009-2011 г. е съгласувана с БНБ. Документът е изготвен въз основа на Закона за държавния дълг и е приет от Министерския съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във