Банкеръ Daily

Новини

Министерството на финансите продаде чрез аукцион петгодишни ДЦК за 35 млн. евро с годишна доходност 4,10 на сто

Министерство на финансите проведе вчера, 16 май, аукцион за продажба на 5-годишни ДЦК, деноминирани и платими в евро. Номиналната стойност на предложеното за продажба количество е 35 млн. евро, като обемът на заявките достигна близо 118 млн. евро. Това прави коефициент на покритие от 3.36. Отчетен беше силен интерес както от банките първични дилъри, така и от техни клиенти институционални инвеститори - пенсионни фондове, застрахователни и животозастрахователни дружества и други. Постигнатата на аукциона среднопретеглена годишна доходност от 4.10% е по-добра спрямо първото предлагане на емисията през март 2011 г., когато тя бе 4.16%. Среднопретеглената годишна доходност на всички заявени поръчки също намалява и достига 4.22%, което е под текущата доходност на деноминираните в евро и със сходен остатъчен матуритет еврооблигации на Унгария, Литва и Турция.
След успешното преотваряне на емисията обемът й възлиза на 60 млн. евро, което затвърждава нейния бенчмарков статут в средносрочния сегмент на дълговата крива. В условията на силно волатилната обстановка на пазарите на суверен дълг в Европа и висока правителствена задлъжнялост, решителните политически мерки, предприети от българското правителство за ограничаване на бюджетния дефицит, са отчетени положително от инвеститорите. Отчетеният спред спрямо съответните германски федерални облигации е приблизително 167 базисни точки и е под стойността на показателя CDS (около 200 б.т.), измерващ суверенната рискова премия за България.
Постигнатите на аукциона резултати отново потвърждават тенденцията от края на 2010 г. за намаляване на доходността по всички матуритетни сегменти на суверенната дългова крива и отразяват предприетите от правителството действия, както и заявените намерения за провеждане на благоразумна фискална политика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във