Банкеръ Daily

Новини

Министерството на финансите и Сметната палата сключиха споразумение за сътрудничество

Министерството на финансите и Сметната палата сключиха днес споразумение за сътрудничество. То е обвързващо и за Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз (ИАОСЕС) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) по отношение на техните функции. Споразумението отменя споразумения между Министерството на финансите и Сметната палата от 2006 г. и между Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и Сметната палата от 2002 година.
Документът е действащ механизъм за координация и взаимодействие между двете институции, който ще помогне за повишаването на ефективността на контрола и одита, включително върху средства от Европейския съюз и за подобряване на управлението на публичните средства и дейности. Същевременно ще се намали тежестта върху проверяваните организации, като се сведе до минимум съвпадението в обхвата и времето на контрол и одит.
Подписващите страни се обединиха в мнението си, че споразумението е изключително навременно и е знак, че финансово-контролната система в държавата е единна. Работейки съвместно и съгласувайки своите усилия, те ще направят практически стъпки към още по-сериозна система на контрол. Това ще допринесе за по-ефективно, ефикасно и икономично разходване на публичните финанси и намаляване на нарушенията.
Сметната палата ще получава от директора на финансовата инспекция до 1 октомври всяка година обобщена информация за извършените финансови инспекции през предходните 12 месеца, при които са проверявани въпроси, свързани с възлагане на обществени поръчки, а изпълнителният директор на одитната агенция на ЕС ще изпраща на Сметната палата обобщена информация за извършените одити. Сметната палата ще използва получената информация при изготвянето на годишната програма за одитната си дейност.
След приемане на годишната програма за одитната дейност председателят на Сметната палата ще я изпраща на министъра на финансите, заедно с информация за одитите, при които ще бъдат извършвани проверки в областта на възлагането на обществени поръчки, одитите, които ще засегнат дейността на управляващите органи и междинните звена по оперативни програми, и одитите на конкретни проекти/бенефициенти, финансирани със средства от ЕС.
При финансови инспекции, които включват проверки на обществени поръчки, директорът на финансовата инспекция ще уведомява председателя на Сметната палата. Председателят на Сметната палата от своя страна ще изпраща до директора на АДФИ списък с процедурите по Закона за обществените поръчки, които ще бъдат проверени при одитите, обхващащи и обществени поръчки. Целта е обществена поръчка, която ще проверява едната институция, да не бъде включвана в обхвата на проверките на другата.
Директорът на АДФИ ще може да препраща на Сметната палата получени от него сигнали или жалби във връзка с възлагане на обществени поръчки, когато съответният възложител е предвиден за одит в годишната програма за одитната дейност на Сметната палата.
Когато в одитен доклад на Сметната палата се съдържат констатации за нарушения на подзаконовите актове по прилагането на ЗОП, съответните констатации от окончателния одитен доклад ще се изпращат до директора на АДФИ, а той от своя страна ще уведомява Сметната палата за резултатите от извършените финансови инспекции, включително и за броя на актовете за установяване на административни нарушения.
Председателят на Сметната палата ще изпраща на министъра на финансите извлечение от всеки връчен проект на одитен доклад, както и съответната част от окончателния одитен доклад, когато съдържат негативни констатации по разходването на средства от ЕС.
Информацията ще се предоставя и на дирекция „Национален фонд в Министерството на финансите в качеството й на Сертифициращ орган, и на ИАОСЕС в качеството й на Одитен орган.
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз също ще изпраща информация до председателя на Сметната палата и до директора на АДФИ при констатирани нарушения при възлагане на обществени поръчки.
В края на всяка година министърът на финансите ще изпраща на Сметната палата обобщена информация за предприетите действия по получените от Сметната палата одитни доклади.
Той ще изпраща на Сметната палата и на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз обобщена информация за изпълнените през предходната година от звена за вътрешен одит одитни ангажименти на средства от ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във