Банкеръ Daily

Новини

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите
Те са свързани по-конкретно с предоставените правомощия на министъра на земеделието и храните, по отношение на агенцията, държавните горски и ловни стопанства, както и структурната промяна на агенцията по горите, респ. правомощията на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Разработена е процедурата по продажба на гори и земи от горския фонд -частна държавна собственост, регламентирана от Закона за горите. Предмет на тази процедура могат да бъдат само имоти, включени във влезли в сила общи устройствени планове на общините, с които се предвижда разширяване на границите на населените места и селищните образования.
Посочени са начинът и условията на провеждане на търга, в резултат на който се сключва договор за продажба, както и компетентният за това орган.
Нов момент е създаването на възможност конкурс за ползване на дървесина да се провежда и в случаи, когато обектите попадат на територията на повече от едно държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство. Конкурсът се обявява със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във