Банкеръ Daily

Новини

МЕТЕКО С НОВ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Машиностроителната фирма Метеко АД, София, свиква редовно общо събрание на акционерите си на 17 юни, става ясно от поканата в Държавен вестник. То ще гласува за освобождаване членовете на съвета на директорите поради изтичане на петгодишния им мандат и ще направи избор на нов състав на управителния орган. Заедно с това ще се вземе решение и за освобождаване от отговорност членовете на борда на директорите - Страхил Петров Смилков, Стоян Петков Бонев - изпълнителен директор, Лука Сгуайцер и Радослав Петров Русинов, за дейността им през 2008 година.
Акционерите ще обсъждат доклад за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланса за 2008 г. и начина за разпределение на печалбата.
В дневния ред е и точката за приемане на бизнес програма и финансов план за 2009 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 1 юли на същото място и при същия дневен ред.
Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 233 600 лв. и е разпределен между група физически лица, които са собственици на 43.801% от акциите, а останалите книжа се държат от юридически лица.
Метеко АД е българо-италианско акционерно дружество, създадено през 1990 г., и специализирано в проектиране и изграждане на аспирационно-обезпрашителни инсталации за очистване на промишлени и вентилационни газове и прахогазови емисии във всички отрасли на промишлеността. Предприятието разработва и доставя ръкавни и патронни филтри за обезпрашаване на работната среда в производствените помещения на леярни, дърводелни, мелници, текстилни цехове и др. За улавяне и очистване на прахогазовите емисии на работното място в машиностроителни заводи фирмата предлага малогабаритни PULSE-JET филтри с производителност до 2000 куб. м/час.
Метеко проектира и доставя стационарни промишлени прахосмукачки, подходящи за почистване на пода и конструкциите в различните производства. Компанията е изключителен представител за България на продуктите на полската фирма Klimawent, предлагаща локални аспирационни обезпрашителни съоръжения /прахоуловители/ за очистване на замърсения въздух в производствените помещения.
Предприятието извършва и реконструкция и модернизация на съществуващи аспирационно-обезпрашителни инсталации както и изпълнява индивидуални заявки за доставка на центробежни вентилатори, шнекови транспортьори, шлюзови питатели, регулиращи клапи, направляващи апарати за вентилатори и др. Освен това то има възможност да проектира, изработва, доставя и въвежда в експлоатация инсталации за обезмирисяване на газове. Инсталациите се разработват за всеки отделен случай в зависимост от конкретните условия и изисквания на клиента и са особено подходящи за производства и дейности, свързани с отделянето на миришещи газове.
В областта на третирането на битови отпадъци фирмата проектира и доставя сортировъчни линии за твърди битови отпадъци, както и инсталации за безвредна термична обработка на хранителни отпадъци от летищни комплекси, хотели, заведения за обществено хранене и медицински отпадъци от лечебни заведения, комплектовани със съоръжения за неутрализация на вредните кисели газове и очистване на прахогазовите емисии с оползотворяване на отделената топлината.
Метеко предла облекчен и гъвкав режим на финансиране на изгражданите обекти. По желание на клиента част от оборудването, влизащо в състава на предлаганите съоръжения може да се произведе от него по фирмена документация и контрол.
През 2004 г. фирмата внедрява система за управление на качеството в съответствие със стандартите ISO. В процес на внедряване е система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ съгласно OHSAS 18001.

Facebook logo
Бъдете с нас и във