Банкеръ Daily

Новини

МЕТАЛИК АД ПРИКЛЮЧИ МИНАЛАТА ГОДИНА СЪС ЗАГУБА ОТ 3 ХИЛ. ЛЕВА

Общото събрание на акционерите на Металик АД - Ябланица е решило да не се разпределя дивидент за 2006 година. Финансовият резултат на предприятието за миналата година е нетна загуба в размер на 3 хил. лева. Това стана ясно след приемането на доклада за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за миналата година.
Акционерите са освободили от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 година. Дружеството се управлява от съвет на директорите: Видия В Плюс АД, представлявано от Пенчо Тодоров Каменов - изпълнителен директор, Евромедияконсулт ООД, представлявано от Ангел Стоянов Гроздев - изпълнителен директор, и Елпромимпекс АД, представлявано от Борислав Кръстев Кръстев.
Събранието е решило да не се извършват промени в органите на управление, в устава и седалището и адреса на управление на дружеството.
Дружеството е с регистриран капитал от 58 830 лв., като той е разпределен между Бартемекс Холдинг с дял от 42%, група физически лица с 11%, а Унитрансленд (Фирмата е прекратила дейността си) с 42 на сто.
Основна дейност на дружеството е производство на седалки за транспортни средства, стоки за бита, услуги за населението, търговска дейност, производство на ж.п. стрелки, резервни части за тях и елементи за ж.п. път.
От 2004 г. дружеството е в производствен престой, а към края на отчетния период в него са работили 2 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във