Банкеръ Daily

Новини

МЕЛ ИН­ВЕСТ ХОЛ­ДИНГ ПРО­МЕ­НИ СИС­ТЕ­МА­ТА НА УП­РАВ­ЛЕ­НИЕ

Об­що съб­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те на Мел ин­вест хол­динг АД-Со­фия /MELHL/, на 19.06.2006 г., прие док­ла­да за дей­ност­та и го­диш­ния фи­нан­сов от­чет на дру­жес­т­во­то за 2005 г. Про­ме­не­на бе­ше сис­те­ма­та на уп­рав­ле­ние на дру­жес­т­во­то от двус­те­пен­на на ед­нос­те­пен­на. Из­б­ран бе­ше 5-чле­нен Съ­вет на ди­рек­то­ри­те в със­тав: Въл­ко Сто­нов Въ­лев, Ви­о­ле­та Бо­ри­со­ва Ма­но­ло­ва, Де­сис­ла­ва Же­ко­ва Та­не­ва, Свет­ла Ми­хай­ло­ва Бо­я­но­ва и Де­сис­лав Ата­на­сов Ата­на­сов. Ад­ре­сът на уп­рав­ле­ние на дру­жес­т­во­то бе­ше пре­мес­тен в гр. Со­фия, ра­йон Крас­но се­ло, бул. Ген. Тот­ле­бен № 85-87. Нап­ра­ве­ни бя­ха и съ­от­вет­ни­те про­ме­ни в ус­та­ва на дру­жес­т­во­то.
Нет­на­та кон­со­ли­ди­ра­на пе­чал­ба на Мел Ин­вест хол­динг за пър­во­то три­ме­се­чие на 2006 г. е 9 хил. лв., спря­мо 171 хил. лв. за съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на. Ос­нов­ни­ят ка­пи­тал на ком­па­ни­я­та е 3,64 млн. лв., а кон­со­ли­ди­ра­ни­ят соб­с­т­вен ка­пи­тал - 5,42 млн. лв. В края на три­ме­се­чи­е­то хол­дин­гът при­те­жа­ва кон­т­рол­ния па­кет в ка­пи­та­ла на 15 дру­жес­т­ва, как­то и дя­ло­ви учас­тия в още 85 пред­п­ри­я­тия, ос­нов­но от сек­то­ра на хле­боп­ро­из­вод­с­т­во­то. Мел Ин­вест хол­динг АД ста­на и съ­уч­ре­ди­тел на дру­жес­т­во­то със спе­ци­ал­на ин­вес­ти­ци­он­на цел Фонд за зе­ме­дел­с­ка зе­мя Мел Ин­вест.

Facebook logo
Бъдете с нас и във