Банкеръ Daily

Новини

МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ КАПИТАЛИЗИРА ПЕЧАЛБАТА СИ ОТ 2008 Г.

Годишното общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД - София е одобрило предложението на съвета на директорите печалбата от дейността на дружеството през 2008 г., която е 26 хил. лв., да се отнесе изцяло във фонд Резервен, с оглед настоящата и планираната за следващата година стопанска политика на компанията.
Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството, годишният финансов отчет и анализа за извършения одит за 2008 година.
След направените обсъждания е решено да не се променя числеността на управителния орган и той да остане петчленен. Десислава Жекова Танева е била освободена от борда, а мястото й е заето от Коста Димитров Каранашев. Така съветът на директорите продължава дейността си в състав: Вълко Стоянов Вълев - председател, Виолета Борисова Манолова - заместник-председател, Светлана Михайлова Боянова - изпълнителен директор, Христо Димитров Грунов и Коста Димитров Каранашев.
Определя се месечен размер на възнагражденията на мениджърите общо до 10 хил. лв. плюс 5% от печалбата като конкретното разпределение на тази сума между членовете става по решение на борда, взето с единодушие, и според приноса в управлението.
Общото събрание упълномощава акционера Великотърновско пиво АД, чрез своите пълномощници, да сключва от името на дружеството договорите с членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.
Съгласно чл. 40ж от Закона за задължителния финансов одит се създава Одитен комитет като неговите функции ще се осъществяват от петчленния съвет на директорите. Мандатът му ще е три години, а за негов председател е определена Виолета Борисова Манолова. Възнаграждение за членовете на комитета не се предвиждат, тъй като същите лица са членове и на управителния орган, за който е предвидено възнаграждение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във